<bgsound src="112.mpg" loop'"infinite">
 
         Geetagovinda Mantras
        Oriya Geetagovindasongs
        Sanskrit Geetagovindasongs
 
 
 

 

 

|| Prathamaha Sargah||

 

|| Samoda Damodaraha ||

Meghairmeduramambaram Banabhubah Shyamastamaladrumai

narkatam bhirurayam twamaba tadimam Radhay gruham prapaya |

Itatham nandanidesitaschalitayoh pratyadhwakunjadrumam

Radhamadhabayorjayanti Yamunakulay Rahahakelayah             ||1||

 

Bagdebata Charitachitrita Chitasadma

Padmabati Charanacharana Chakrabarti  |

Sribasudeba Ratikelikathasametam

Metam Karoti Jayadebakabihi Prabandham                               ||2||

 

Yadi Hari Smaranay Sarasam Mano

Yadi Bilasakalasu Kutuhalam

Madhura Komalakanta Padabalim 

Srunutada Jayadev Saraswatim                                                ||3||

 

 

Bachaha pallabayatyumapatidharah sandarvahasudhingiram

Janitay Jayadeva abasaranah sladhyoduruhatutay

Srungarottarasatprayyarachanayracharyagobardhana

Spadhoukopinabisrutaha srutidharo dhoyi kabikshayamapatihi     ||4||

||Prathamaha Prabandhaha||

 

Song 1(Malabaragaina giyatay)

Pralaya Payodhi Jaley  Dhrita Banasi Bedam

Bihita Bahitra Charita Makhedam

Kesaba Dhrita Mina Sarira Jayajagadisha Harey. |1|

Khitirati Bipula Tarey Taba Tistati Prustay

Dharani Dharana Kina Chakra Garistay

Kesaba Dhrita kastapa Rupa Jaya Jagadisa Harey.  |2|

Basati Dasana Sikharay Dharani Taba Lagna

Sasini Kalanka Kaleba Nimagna

Kesaba Dhrita Sukara Rupa Jaya Jagadisha Harey.  |3|

Taba Kara Kamala Baray Nakha Madbhuta Srungam.

Dalita Hiranyakasipu Tanu Bhrungam

Kesaba Dhrita Narahari  Rupa Jaya Jagadisha Harey. |4|

Chalayasi Bikramaney Bali Madbhuta Bamana

Padanakhanira Janita janapabana

Kesaba Dhrita Bamana Rupa Jaya Jagadisha Harey. |5|

Kshaytriya Rudhira Maye Jagadapagatapapam

Swanapayasi payasi Samitavhabatapam

Kesaba Dhrita Bhrugupati Rupa Jaya Jagadisha Harey. |6|

 

Bitarasi Dikhuraney Dikpati Kamaniyam

Dasamukha Moulibali Ramaniyam

Kesaba Dhrita Ramasarira Jaya Jagadisha Harey.        |7|

Bahasi Bapusi Bisaday Basanam Jaladavam

Halahati Bhitimilita jamunabham

Kesaba Dhrita Haladhara Rupa Jaya Jagadisha Harey.  |8|

 

Nindasi Yagnabidhayrahaha Srutijatam

Sadaya Hrudaya Darsitapasughatam

Kesaba Dhrita Budhasarira Jaya Jagadisha Harey.        |9|

Mlechanibahanidhanay kalayasi karabalam

Dhumaketu Miba kimapi karalam

Kesaba Dhrita Kalki Sarira Jaya Jagadisha Harey.       |10|

 

Sri Jayadebakaberida mudita Mudaram

Srunu Subhadam Sukhadam  Bhabasaram

Kesaba Dhrita Dasabidha Rupa Jaya Jagadisha Harey.|11|

Bedanudhharatay Jagannibahatay Bhugolammudbibhratay

Daityanam Darayatay Balim Chalayatay

Khatrikhayam Kurbatay Poulasytam Jayatay

 Halam Halayatay Karunyam matanwatay

 Mlechanammurchayatay Dasakrutikrutay

Krushnaya tubhyam namaha.                                           |12|

|| Dwitiyaha Prabandhaha ||

Song 2 (Gujjariragaina giyatay)

 

                                                  Sritakamala Kuchamandala Dhrutakundala

                                                  Kalitalalitabanamala Jaya Jayadebaharay.               |1|

 

                                                  Dinamani Mandalamandana Bhabakhandan

                                                  Munijanamanasahansa Jaya Jayadebaharay.            |2|

 

 

                                                  Kaliyabisadharaganjana Janaranjana

                                                  Jadukulanalinadinesh Jaya Jayadebaharay.              |3|

 

                                                  Madhumuranarakabinasana Garudasana

                                                  Surakulakelinidana Jaya Jayadebaharay.                 |4|

 

                                                  Amalakamaladalalochana Bhabamochana

                                                  Tribhubanabhabananidhana Jaya Jayadebaharay.     |5|

 

                                                  Janakasutakrutabusana Jitadusana

                                                  Samarasamitadasakantha Jaya Jayadebaharay.         |6|

 

                                                  

                                                  Avhinabajaladharasundara Dhrutamandara

                                                  Srimukhachandrakora Jaya Jayadebaharay.                |7|

 

                                                  Srijayadebakaberidam Kurutaymudam

                                                  Mangalamujwalagitam Jaya Jayadebaharay.              |8|

 

 

                                                  Padmapayodharatatiparirambhalagna

                                                  Kasmiramudritamuro Madhusudanasya

                                                  Byaktanuragamiba Kheladanangakheda

                                                  Swedambupuramanupurayatu priyam baha                  |9|

 

 

                                                  Basantaybasantikusumasukumarayrabarabai

                                                  BhramantikantaraybahubihitaKrushnanusaranam

                                                  Amandakandarpajwarajanitachintanukulataya

                                                  BalatdwadhamRadhamsarasamidamuchaysahachari       |10|

 

|| Tritiyaha Prabandhaha ||

 

Song 3 (Basanta ragaina giyatay)

 

                                          Lalitalabangalataparisilana Komalamalayasamiray

                                          Madhukaranikarakarambita kokilakujitakunjakutiray

                                          Biharihaririha sarasa basantay

                                          Nrutyatiyubatijanena samam sakhi birahajanasyadurantay  |1|

 

                                          Unmadamadanamanorathapathikabadhujanajanitabilapay

                                          Alikulasankulakusumasamuhanirakulabakulakalapay            |2|

 

                                          Mrugamadasourabharabhasabasanbadanabadalamalatamalay

                                          Yubajahrudaya bidarana manasijanakharu chikinsukajalay     |3|

 

                                          Madanamahipati kanakadandaruchi kesarakusumabikasay

                                          Militasilimukha patalipatalakrutasmara tunabilasay               |4|

 

                                          Bigalitalajita jagadabalokana tarunakaruna krutahasay

                                          Birahini kruntanakuntamukhakruti ketakadanturitasay          |5|

 

                                          Madhabikaparimala lalitay nabamalika jatisugandhou

                                          Munimanasamapi mohanakarini tarunakaranabandhou          |6|

 

                                          Spuradatikta lataparirambhana mukulita pulakitachutay

                                          Brundabanabipinay parisara parigata yamunajalaputay         |7|

 

                                          Srijayadeva bhanita midamudayati haricharana smutisaram

                                          Sarasabasantasamaya banabarnana manugata madanabikaram  |8|

 

                                          Darabidalitamalliballichachatparaga

                                          Prakatitapatabasairbasayan kananani

                                          Ehahi dahati chetah ketakigandhabandhuhu

                                          Prasaradasamabanapranabad gandhabahaha                            |9|

 

                                          Unnmilanmadhugandhalubdhamadhupabyadhutachudankura

                                          Kridatkolilakakalikalakalairud girnakarnajwaraha

                                          Nyantay pathikaihihi  kathankathamapi dhyanabadhanakhyana

                                          Praptapranasamasamagamarasollasairami basaraha                    |10|

 

                                          Anakanariparirambhasambhrama

                                          Spuranmanojaribilasalalasam

                                          Murarimaradupadarsayantyasou

                                          Sakhisamakhyam punaraha Radhikam                                         |11|

 

|| Chaturthaha Prabandhaha ||

 

Song 4(Ramakiri ragaina giyatay)

 

                                          Chandana charchitanilakalebarapitabasanabanamali

                                          Kelichalanamanikundalamanditagandayugasmitasali

                                          Haririhamugdhabadhunikaray  Bilasinibilasatikeliparay        |1|

 

                                          Pinapayodharabharabharayna Harim pariramya saragam

                                          Gopabadhuranugayati kachidudanchitapanchamaragam          |2|

 

                                           Kapi bilasabilolabilochanakhelanajanitamanojam

                                           Dhyati mugdhabadhuradhikam Madhusudanabadanasarojam   |3|

 

                                           Kapikapolatalay militam lapitum kimapi srutimulay

                                           Charuchuchamba nitambabati dayitam pulakairanukulay         |4|

 

                                           Kelikalakutukena cha kachidamum yamunajalakulay

                                           Manjulabanjulakunjagatam bichakarsa karayna dukulay          |5|

 

                                           Karatalatalataralabalayabalikalitakalaswanabansay

                                           Rasarasay sahanrutyapara Harina yubatihi prasasamsay         |6|

 

                                           Slisyati kamagni chumbatikamapi kamapi ramayati ramam

                                           Pasyati sasmitacharuparamaparamanugachhati bamam         |7|

 

                                           Srijayadevabhanitamidamadbhutakesabakelirahasyam

                                           Brundabanabipinay lalitam bitanotu subhani yasasyam           |8|

 

                                           Biswasamanuranjanena janayarnnanandamindibara

                                           Srenisyamalakomalai rupanayannangairanangotsabam

                                           Swachandam brajasundaribhirabhitaha pratyangamalingitaha

                                           Srungaraha sakhi murtimaniba madhou mugdho Harihi kridati  |9|

 

                                            Adoubatsangabasadabhujangakabalaklesadibasachalam

                                            Pralayaplabananchahayanusarati srikhandasailanilaha

                                            Kinchasnigdharasalamoulimukulanyalokya harsodaya

                                            Dnumilanti  kuhuhu kuhiriti kallotaraha pikanan giraha              |10|

 

                                            Rasollasabharana bibhramabhrutamabhirabamabhruba

                                            Mabhyarnam pariramyanirbharamuraha premamdhya radhaya

                                            Sadhutwadwadanam sudhamayamiti bwahrutya gitastut

                                            Byajadud bhatachumbitasmitamanohari Harihi patu ba     

        

                                            Eti SriGitagobinday samodadamodaro nama prathamaha sargaha  ||

 

 

||Dwitiya Sargaha||

 

||Aklesakesabaha||

 

 

                                            Biharati baney Radha sadharana pranayai harou

                                            Bigalitanijotkarsadirsyabasena gatanyatah

                                            Kwachidapi lata kunjay gunjanmadhubratamandali

                                            Mukharasikharaylina dinapubacha rahah sakhim                                    

 

|| Panchamaha Prabandhaha ||

 

Song 5 (Gurjari ragaina giyatay)

                                             Sanchara dadharasudhamadhuradhwanimukharitamohanabansam

                                             Chalitadrugamchalachanchalamoulikapolabilolabatamsam

                                             Rasey Harimiha bihitabilasam

                                             Smarati manomama krutaparihasam                                              ||1||

                                            

                                             Chandraka charu mayura srikhandakamandala balayita kesam

                                             Prachura purandara dhanujanuranjita meduramudira subesam         ||2|

 

                                             Gopa kadamba nitambabatimukhachumbana lambitalobham

                                             Bandhujiba madhuradhara pallabamullasitasmita sobham                ||3||

 

                                             Bipulapulaka bhujapallaba balayitaballabha yubatisahasram

                                             Karocharana rasi maniganabhusana kiranabibhinnata misram         ||4||

 

                                             Jaladapatalachaladindubinindakachandanatilakalalatam

                                             Pinapayodhara parasaramardananirdayahrudayakapatam               ||5||

 

                                             Manimayamakaramanoharakundalamandiragandamudaram

                                              Pitabasanamanugatamunimanujasurasurabaraparibaram              ||6|

 

                                              Bisadakadambatalay militam kalikalusabhayam samayantam

                                              Mamapi kimapai tarangadanangadrusa manasa ramayantam        ||7||

 

                                              Srijayadevabhanitamatisundaramohanamadhuripurupam

                                              Haricharansmaranam prati samprati punabatimanurupam            ||8||

 

                                              Ganayati gunagramam bhramam bhramadapi nehatay

                                              Bahati cha paritosam dosam biunchati durataha    | 

                                              Yubatisu balastrustnay krushnay biharini mam bina

                                              Punarapi mano bamam kamam karoti karimi kim                         ||12||

 

||Sastha Prabandha||

 

Song 6 (Gundakiri ragaina giyatay)

 

                                              Nibhrutanikunjagruham gataya nisi rahasi niliya basantam   |

                                              Chakitabilokitasakaladisa ratiravasarasena hasantam          ||

                                              Sakhi hey kesimathanamudaram

                                              Ramaya maya saha madanamanorathabhabitaya sabikaram   ||1||

 

                                              Prathamasamagamalajitaya patuchatusatairanukulam

                                              Mrudumadhurasmatabhasistaya sithilikrutajadhanadukulam    ||2||

 

                                              Kisalayasayananibesitaya chiramurasi mamaiba sayanam

                                              Krutaparirambhanachumbanaya parirabhya krutadharapanam   ||3||

 

                                              Alasanimilitalochanaya pulakabalilalitakapolam

                                              Sramajalasakalakalebaraya baramadanamadadatilolam            ||4||

 

                                              Kokilakalarabakujitaya jitamanasijatantrabicharam

                                              Slathakusumakulakuntalaya nakhalikhitaghanastanabharam      ||5||

 

                                              Charanaranitamaninupuraya parapuritasuratabitanam

                                              Mukharabisrunkhalamekhalaya sakachagrahachumbanadanam    ||6||

 

                                               Ratisukhasamayarasalasaya daramukulitanayanasarojam

                                               Nisahanipatitatanulataya madhusudanamuditamanojam             ||7||

 

                                               Srijayadevabhanitamidamatisayamadhuripunidhubanasilam

                                               Sukhamutkanthitagopabadhukathitam bitanotu salilam              ||8||

 

                                               Hastaprastabilasabansamanrujubhrubalimadwallabi

                                               Brundotsaridrugantabikhitamatiswedadragandastalim               

                                               Mamudwikhya bilakhitam smitasudhamugdhananam kananay

                                               Gobindam brajasundariganabrutam pasyami hrusyami cha          ||3||

 

                                               Duralokastokastabakanabakasokalatika

                                               Bikasaha kasaropabanapabano aapi byathayati  |

                                               Aapi bhramyabhrungaranitaramaniya na mukula

                                               Prasutischutanam sakhi sikhariniyam sukhayati                         ||4||

 

||Eti Gitagobinday aklesesabo nama dwitiyaha sargah||

 

 

 || Trutiyaha  Sargaha  ||

 

|| Mugdhaha Madhusudana ||

 

                                               Kansarirapi  sansarabasanabandhasrunkhalam  |

                                               Radhamadhaya  hrudayaytatyaja brajasundarihi    ||18||

 

                                               Etastatastamanusrutya Radhika

                                               Manangabanabranakhinnamanasaha     |

                                               Krutanutapaha sa kalindanandini

                                               Tatintakunjay bisasada madhabaha                       ||19||

 ||Saptama Prabandhaha ||

 

Song 7 (Gurjari ragaina giyatay)

Mamiyam chalita bilokya brutam badhunichayena

Saparadhataya mayapi baritabhibhayena

Harihari hatadarataya gata sa kupiteba  ||1||

 

Kim karisyati kim badisyati chiram birahena

Kim dhanena janena kim mama jibitena gruhena  ||2||

 

Chintayami tadananam kutilabhrukopabharena

Sosanapadmamibopari bhramatakulambhramarena  ||3|

 

Tamaham hrudi samgatamanisam bhrusam ramayami

Kim baney anusarami tamiham kim brutha bilapami    ||4||

Tanwi khinnamasuyaya hrudayam tabakalayami

Tanna badmi  kuto gatasi na tena ta anunayami          ||5||

 

Drusyoto purato gatagatameba may bidadhasi

Kim pureba sasabhramam parirambhanam na dadasi    ||6||

 

Khyamyatamaparam kadapi tabaydrusyam na karomi

Dehi sundari darsanam mama manmathena dunomi      ||7||

 

Barnitam Jayadebakena harayridam prabanena

Kindu-bilwasamudrasambhabarohiniramanena                ||8||

 

Hrudibisalataharo nayam bhujangamanayakaha

kubalayadalasreni kanthay na sa garaladwitihi        |

Malayajarajo nedam bhasma priyarahitay mayi

Prahara na harabhrantyananga krudha kimu dhabasi       ||3||

 

Pranou ma kuru chutasayakamamum ma chapamaropaya

Kridanirjitabiswa murchitajanaghatena kim pourusam  |

Tasya aba mrugidruso manasija prenkhatkatakhyasuga

Srenijarjarita managapi mano nadyapi sandhukhyatay      ||4||

 

Bhruchapay nihitaha katakhyabisikhyo nirmatu marmabyathyam

Shyamatam kutilaha karotu kabaribharo api marodhamam  |

Moham tabadayam cha tanwi tanutam bimbadaro ragaban

Sadbruto stanamandalastaba katham pranairmama kritati   ||5||

 

Tani sparsasukhani tay cha taralaha snigdha drusorbibhrama

Stadwaktrambujasourabham sa cha sudhasyandi giram bakrima |

Sa bimbadharamadhuriti bisayasangayapi chennanasam

Tasya lagnasamadhi hanta birahabyadhihi katham bartatay    ||6||

 

Bhrupallabamdhanurapangata rangitani

Banaha guram srabanapaliriti smarena     |

Tasyamanangahayajangamadebatayam

Astrani nirjitajaganti kimarpitani            ||7||

 

||Eti SriGitagobinday mugdhaadhusudono nama trutiyaha sargaha || 

 

|| Chaturthaha Sargaha ||

 

Snigdhamadhusudanaha

 

Yamunatirabaniranikunjay mandamastitam

Praha premabhadabhrantam Madhabam Radhikasakhi      ||1||

 

 

Astama prabandha

 

Song 8 (Karnata ragaina giyatay)

 

Nindati chandanamindukiranamanu bindati khedamadhiram

Byalanilayamilanena garalamiba kalayati malayasamiram

Sabirahay taba dina

Madhaba manasijabisikhabhayadiba bhabanaya twayilina  ||1||

 

Abiratanipatitamadanasaradiba bhabadabanaya bisalam

Swahrudayarmani barma karoti sajalanalinidalajalam         ||2||

 

Kusumabisikhasaratalpamanalpabilasakalakamaniyam

Bratamibataba parirambha sukhaya karoti kusumasayaniyam  ||3||

 

Bahati bigalitabilochanajaladharamanakamalamudaram

Bidhumiba bikatabidhuntudadantadalanagalitamrutadharam     ||4||

 

Bilikhati rahasi kurangamadena bhabantamasamasarabhutam

Pranamati makaramadho binidhaya karay cha saram nabachutam ||5||

 

Pratipadamidamapi nigadatiMadhaba taba charaney patitaham

Twaibimukhay mai sapadisudhanidhirapi tanutay tanudaham        ||6||

 

Dhyanalayena puraha parikalpya bhabantamatiba durapam

Bilapati hasati bisidati roditi chanchati mundhati tapam              ||7||

 

SriJayadevabhanitamidamadhikam yadi manasa nataniyam

Haribirahakulaballabayubatisakhibachanam pathaniyam              ||8||

 

Abaso bipinayatay priyasakhimalapi jalayatay

Tapo api swasitena dabadahanajwalakaralayatay      |                 

Saa pi twadwirahena hanta harinirupayatey ha katham

Kandarpo api yamayatay birachayaschamrdurlabikrititam            ||26||

 

 

||Nabamaha Prabandhaha||

 

Song 9 (Desakhya ragaina giyatay)

 

Stanabinihitamapi Haramudaram

Sa manutaykrusatanurativaram

Radhika taba birahay Kesaba                                ||1||

 

Sarasamasrunamapi malayajapankam

Pasyati bisimiba bapusi sasankam                         ||2||

 

Swasitapabanamanupamaparinaham

Madanadahanamiba bahati sadaham                      ||3||

 

Disi disi kirati sajalakanajalam

Nayananalinamiba bigalitanalam                            ||4||

 

Nayanabisayamapi kisalayatalpam

Ganayati bihitahutasabikalpam                              ||5||

 

Tyajati na panitalena kapolam

Balasasinamiba sayamalolam                                  ||6||

 

Haririti haririti japati sakamam

Birahabihitamaraneba nikamam                              ||7||

 

Srijayadevabhanitamiti gitam

Sukhayatu kesabapadamupanitam                            ||8||

 

Sa romanchanti sitkaroti bilapatutkaplatay tamyati

dhayatyudabhramati pramilati padatyudyati murchatyapi

Atabatyatanujwaray baratanurgibaynna kim tay rasat

Swarbaidyapratim prasidasi yadi tyakto anyatha hastakaha  ||3||

 

Smaraturam daibatabaidyahrudya

Twangasangamrutamatrasadhyam

Bimuktabadham kurusay na Radha

Mupendra bajradapi darono asi                             ||4||

 

Kandarpajwarasanjwarasturatanoraschayarmasyaschiram

Chetaschandanachandramahakamalinichintasu samtamyati

Kintuklantibasenasitalataram twamekameba priyam

Dhyanti rahasi stita kathamapi khina khaynam praniti    ||5||

 

Khyanamapi birahaha pura na sehay

Nayananimilanakhinaya yaya tay

Swasiti kathamasou rasalasakham

Chirabiharena bilokya puspitagram           ||6||

 

|| Eti Gitagovinday snigdhamadhabo nama chaturthaha sargaha ||

 

|| Panchamaha Sangaha ||

 

||Sakamkhyapundarikakhya||

Ahamiha nibasami yahi Radham

Anunaya madwachanena chanayethaha

Eti Madhuripuna sakhi nijukta

Swayamidametya punarjagada Radham   ||1||

 

|| Dasamaha Prabandhaha ||

 

Song 10 (Desabaradi ragaina giyatay)

 

Bahati Malayasamiray Madanamupanidhaya   |

Sputati kusumanikaray birahihrudayadalanaya   ||

Taba birahay Banamali sakhi sidati                           ||1||

 

Dahati sisiramayukhay marananukaroti           |

Patati madanabisikhay bilapati bikalataro ati             ||2||

 

Dhwanati madhupasamuhay srabanamapidadhati  |

Manasibalitabirahay nisi nisi rujamupayati                  ||3||

 

Basati bipinabitanay tyajati lalitadhama                |

Luthati dharanisayanay bahu bilapati tabanama            ||4||      

 

Bhanati kabiJayadevay birahibilasitayna                  |

Manasi rabhasabibhabay Harirudayatu sukrutayna          ||5||   

 

Purbam yatrasamam twaya ratipatayrasaditaha sidhayaha

Stasmineba nikunjamanmathamahatirthay punarmadhabaha |

Dhayamswamanisam japannapi tabaibalapamatrabalim

Bhuyastwakuchakumbhanirbharaparirambhamrutam banchati  ||2||

 

 

|| Akadasa Prabandhaha ||

 

 Song 11 (Gurjari ragaina giyatay)

 

Ratisukhasari gatamavisaray Madanamanoharabesam   |

Na kuru nitambini gamana bilambanamanusara tam hrudayesham ||

Dhirasameeray Yamunatiray basati banay Banamali

Pina payodhara parisaramardhana chanchala karayugasali            ||1||

 

Nama sametam krutasantetam badayatey mrudyubenum  |

Bahu manutay nanu tay tanusangatapabanachalitamapi renum      ||2|| 

 

Patati patatray bichalati patray sankitabhabadapayanam   |

Rachayati sayanam sachakitanayanam pasyati taba panthanam    ||3||

 

Mukharamadhiram tyaja manjiram ripumiba kelisulolam    |

Chala sakhi kunjam satimirapunjam silaya nilanicholam              ||4||

 

Urasi murarayrupahitaharay ghana eba taralabalakay          |

Tatidiba pitay ratibiparitay rajasi suskrutabipalay                       ||5||

 

Bigalitabasanam parihrutarasanam ghataya jaghanamapidhanam |

Kisalayasayanay pankajanayanay nidhimiba harsanidhanam          ||6||

 

Hariratimani rajaniridanimiyamapi yati biramam    |         

Kuru mama bachanam swatararachanam

                                                           puraya madhuripukamam ||7||

 

SriJayadebay krutaharisabay bhanati paramaramaniyam   |

Pramuditahrudayam Harimatisadayam

                                                      namata sukrutakamaniyam   ||8||

 

Bikirati muhuhu swasanasam puru muhurikhyatay

Prabisyati muhuhu kunjam gunjanmuhurbahutamyati  |

 

Rachayati muhuhu sajyam paryakulam muhurikhyatay  |

Madanakadanaklantaha kantay priyastaba bartatay      ||3||

 

Twadwaspena samam samagramadhuna  tignamsurastamgato  |

Gobindasya manorathayna cha samam praptam tamaha sandhratam |

Kokanam karunaswanena sadrusi dirgha madabhyarthana

Tanmugdhay bifalam bilambanamasou ramyay abhisarakhyanaha ||4||

 

Aslesadanu chumbanadanu nakholekhadanuswantaja

Prodwodhadanu sambhramadanu ratarambhadanupritayoha  |

Anyartham gatayorbhramanmilitayoh sambhasanairjanato

Rda-tyoriha ko na ko na tamasi bridabimisro rasaha                    ||5||

 

Sabhayachakitam binyasyantim drusam timiray pathi

Pratitari muhuhu stitwa mandam padani bitanwitim    |

Kathamapi rahaha praptamangairanangatarangivihi

Sumukhi subhagaha pasyansa twamupaitu krutarthatam               ||6||

 

|| Eti SriGitagovinday abhisarikabarnanay sakankhyapundarikakhyo nama panchamaha sargaha ||

 

 

|| Sasthaha Sargaha ||

 

|| Kunthabaikunthaha ||

 

Atha tam gantummashaktam chiramanuraktam latagruhay drustwa

Tatcharitam Gobinday manasijamanday sakhi praha

 

|| Dwasaha  Prabandhaha ||
 

Song 12 (Gundakiri ragaina giyatay)

 

Pasyati disi disi rahasi bhabantam  |

Tadadharamadhuramadhuni pibantam  ||

Natha haray sidati Radha basagruhay         ||1||

 

Twadavhisaranarabhasena basanti |

Patatipadani kiyanti chalanti                     ||2||

 

Bihitabisadabisakisalayabalaya       |

Jibati paramiha taba ratikalaya                  ||3||

 

Muhurabalokitamandanalila             |

Madhuripurahamiti bhabanasila                   ||4||

 

Twaritamupaiti na kathamavisaram   |

Haririti badati sakhimanubaram                   ||5||

 

Slisyati chumbati jaladharakalpam      |

Harirupagata eti timiramanalpam                  ||6||

 

Bhabati bilambini bigalitalajjya           |

Bilapati roditi basakasajja                             ||7||

 

SriJayadevakaberidamuditam                |

Rasikajanam tanutamatimuditam                   ||8||

 

Bipulapulakapalihi spitasitkaramanta

Rjanitajaditamakakubyakulam byaharanti     |

Taba kitaba bidhayamandakandarpachintam

Rajaladhinimangna dhyanalagna mrugakhi     ||2||

 

Aangayswabharanam karoti

                               bahusaha patay api sancharini

Praptam twam parisankatay

                               bitanutay sayam chiram dhayati  |

Etyakalpabikalpatalparachanasankalpaleelasata

 

Byasaktapi bina twaya baratanurnaisa

                                                     nisam nesyati  ||39||

 

|| Eti Gitagobinday basakasajja barnanay kunthabaikuntha nama sasthaha sargaha ||

 

|| Saptamaha Sargaha ||

 

||  Nagaranarayanaha  ||

 

Atrantaray cha kulatakulabatmartapata

Sanjatapataka  eba sputalanchanasrihi

Brundabanantara madipayadamsujalai

Rdispundaribadanachandabindurinduhu    ||1||

 

Prasarati sasadharabimbay

                         bihitabilambay cha Madhabay bidhura   |

Birachitabibidhabilapam sa

                       paritapam chakarochchouha           ||41||

 

 

|| Trayodasaha Prabandhaha ||

 

 

Song 13 (Malabagouda rageina giyatay)

 

Kathitasamayaiapi Jarirahaha na jajou banam

Mamabifalamidamamalarupanwa youbanam

Yamihay kamiha saranam sakhijanabachanabanchita  ||1||

 

Jadanugamanaya nisi gahanamapi silitam

Tena mama hrudayamidamasamasarakilitam              ||2||

 

Ahaha kalayami balayadimanibhusanam

Haribirahadahanabahanena bahudusanam                   ||3||

 

Mama maranameba charamatibitathaketana

Kimiha bisahami birahanala chetana                           ||4||

 

Mamahaha bidhurayati madhuramadhuyamini

Kapi Harimanubhabati krutasukrutakamini                  ||5||

 

Kusumasukumaratanumatanusaralilaya

Stragapi hrudi hanti mamatibisamasilaya                   ||6||

 

Ahamiha nibasami nabiganitabanabetasa

Smarati Madhusudono mamapi na chetasa                  ||7||

 

HaricharanasaranaJayadebakabibharati

Basatu hrudi yubatiriba komalakalabati                       ||8||

 

Tatkim kamapi kaminimabhisrutaha kim ba kalakelibhi

Rbadho bandhuvirandhakaraini banabhyarnay kimud bhramyati |

 

Klantaha klantamana managapi pathi prasthatumebakhayamaha

Sanketikrutamanjulabanjulalatakunjayapi jarnagataha     ||3||

 

Athagatam Madhabamantarena

Sakhimiyam bikhya bisadamukam |

 

Bisankamana ramitam kayapi

Janardanam drustabadetadaha    ||4||

 

 

|| Chaturdasa Adhaya  ||
 

Song 14 (Basanta ragaina giyatay)

 

Smarasamorachitabirachitabesa

Galitakusumadarabilulitakesa

Kapi Madhuripuna, bilasati yubati radhikaguan  ||1||

 

Hariparirambhanabalitabikara

Kuchakalosapari taralitahara                             ||2||

 

Bichalakalalitananachandra

Tadadharapanarabhasakrutatandra                    ||3||

 

Chanchalakundaladalitakapola

Mukharitarasanajaghanagalitalila                       ||4||

 

Sayitabilokitalajjitahasita

Bahubidhakujitaratirasarasita                            ||5||

 

Bipulakapruthubepathubhanga

Swasitanililitabikasanananga                              ||6||

 

Sramajalakanabharasubhagasarira

Paripatitorasi Ratiranadhira                                ||7||

 

SriJayadevabhanitaHariramitam

Janayatumkalikalusam parisamitam                     ||8||

 

Birahapandumurarimukhumbuja

Dwitiriyam tirayarnapi chetanam       |

 

Bidhuratiba tanoti manobhubaha

Sahrudaya hrudaya Madanabyatham                      ||44||

 

|| Panchadasaha  Prabandhaha ||

 

Song 15 (Gurjari ragaina giyatay)

SamuditaMadanay ramanibadanay chumbanabalitadharay

Mrugamadatilakam likhati sapulakam  mrugamiba rajanikaray

Ramatay yamunapulinabanay bijayi Murariradhuna                   ||1||

 

Ghanachayaruchiray rachayati chikuray taralitatarunananay

Kurubakakusumam chapalasusamam ratipatimrugakananay       ||2||
 

Ratigruhajaghanay bipulapaghanay manasijakanakasanay

Manimayarasanam toranahasanam  bikirati krutabasanay          ||3||

 

Charanakisalayai kamalanilayai nakhamaniganapujitay

Bahirapabaranam yabakabharanam janayati hrudi yojitay           ||4||

 

Ghatayati sughanay kuchayogagaganay mrugamadaruchirusitay

Manisaramamalam tarakapatalam nakhapadasasibhusitay           ||5||

 

Jitabisasakalay mrudubhujayugalay karatalanalinidalay

Makaratabalayam madhukaranichayam bikirati himasitalay          ||6||

 

Ramayati sadrusam kamapi subhrusam khalahaladharasodaray

Kimaphalamabasam chiramihabirasam bada sakhi bitapodaray     ||7||

 

Eiha rasa bhananay krutaharigunanay madhuripupadasebakay

Kaliyogacharitam na basatu duritam kabinrupaJayadebakay          ||8||

 

Nayataha sakhi nirdayo yadi sathastwam duti kim duyasay

Swachandam bahuballabhaha sa ramatay kim tatra tay dusanam   |

Pasyadya priyasamgamaya dayitasyakrusyamanam gunai

Rutkanthartibharadiba spustadidam chetaha swayam yasyati        ||9||

 

 

|| Sodasaha Prabandhaha ||

 

Song 16 (Baradi ragaina giyatay)

 

Anilataralakubalayanayanena                |

Patatina sa kisalayasayanena                ||

Sakhi ya ramita banamalina                   ||1||

 

Bikasitasarasijalalitamukhena               |

Sputati na sa manasijabisikhena             ||2||

 

Amrutamadhuramrudutarabachanena      |

Jwalatinasa malayajapabanena               ||3||   

 

Stalajalaruharuchikaracharanena             |

Luthati na sa himakarakiranena                ||4||

 

Sajalajaladasamudayaruchirena                |           

Dalati na sa hrudi chirabirahena                ||5||

 

Kanakanikasaruchisuchibasanena               |

Swasati na sa  parijanahasanena                ||6||

 

Sakalabhubanajanabaratarunena                |  

Bahati na sa rujamatikarunena                   ||7|| 

 

SriJayadebabhanitabachanena                     | 

Prabisatu Harirapi hrudayamanena               ||8||

 

Manobhabanandana chandananila

Prasidaray dakhinamuncha bamatam      |

Khaynam jatatprana bidhaya madhabam       

Puro mama pranaharo bhabisyasi                   ||9||

 

Ripuriba sakhisambaso ayam sikhiba himanilo

Bisamiba sudharashmiryasmindhunoti manogatay  |

Hrudayamadayai tasminebam punarbalatay balat

Kubalayadrusam bamaha kamo nikamanirankusaha ||10||

 

Badham bidehi malayanila panchabana

prangruhana na gruham punarasrayisia   |

Kim tay krutantabhagini khamaya tarangai

Rangani sincha mama syamatu dehadahaha    ||11||

 

|| Eti Gitagobinday Bipralabdhabarnaney NagaNarayano nama saptamaha sargaha ||

 

|| Astamaha Sargaha ||

 

Bilakhyalaxmipatihi ||

 

 

Atha kathamapi yaminim biniya

Smarasarajarjaritapi sa prabhatay |

Anunayabachanam badantamagray

Pranatamapi priyamaha sabhyasuyam ||1||

 

|| Saptadasa Prabandhaha ||

 

Song 17 (Bhairabi ragaina giyatay)

 

Rajanijanitagurujagararagakasayitamalasanimesam  |

Bahati nayanamanuragamiba Sputamuditatarasabhibhinibesam ||50||

 

HariHari yahi Madhaba Yahi Kesaba ma bada kaitababadam

Tamanusara sarasiruhalochana ya taba harati bisadam             ||1||

 

Kajwalamalinabilochanachumbanabirachitanilimarupam     |  

Dasanabasanamarunam taba Krushna tanoti tanoranurupam       ||2||

 

Baparanuharati  taba smarasangarakharanakhakhyatarekham |

Marakatasakalakalitakaladhoutalipireba ratijayalekham             ||3||

 

Charanakamalagaladalaktajasikstamidam taba hrudayamudaram |

Sarsayatiba bahirmadanadrumanabakisalayaparibaram                 ||4||

 

Dasanapadam bhavadadharagatam mama janayati chetasi khedam |

Kathayati kathamadhunapi maya saha taba bapuretadabhedam     ||5||

 

Bahiriba malinataram taba Krushna mano api  bhabisyati nunam |

Kathamatha banchayasai janamanugatamasamasarajwaradunam  ||6||

 

Bhramati bhabanabalakabalaya banaisu kimatra bichitram   |

Prathayati putanikaiba badhubadanirdayabalacharitram               ||7||

 

SriJayadebabhanitaratibanchitakhanditayubatibilapam           |

Srunuta sudhamadhuram bibudhalayato api  durapam                   ||8||

 

Tadebam pasyantaha prasaradanuragam bahiriba

Priyapadalaktachachuritamarunachachayahrudayam        |

Mamadya prakhyatapranayabharabhangena kitaba

Twadalokaha shokadapi kimapi lajjyam janayati             ||50||

 


|| Eti Gitagobinday khanditabarnaney bilakhyalaxmipatirnamaha astamaha sargaha ||

 

 

|| Nabamaha Sargaha ||

 

|| MugdhaMukundaha ||

 

Tamatha manmathakhinnaam

Ratirasabhinna bisadasannam

AnuchintitaHaricharitam

Kalahantaritamubacharahasi Sakhi  ||1||

 

|| Astadasa Prabandha ||

 

Song 18 (Gurjari ragaina giyatay)

 

Hariravisarati bahati madhupabanay

Kimaparamadhikasukham sakhi bhubanay

Madhabay ma kuru manini manamayei               ||1||

 

Talaphaladapi gurumatisarasam

Kim bifalikurusay kuchakalasam                         ||2||

 

Kati na kathitamidamanupadamachiram

Ma parihara Harimatisayaruchiram                     ||3||

 

Kimiti bisidasi ridisi bikala

Bihasati yubatisabha taba sakala                         ||4||

 

Sajalanalinidalasitalasayaney

Harimabalokya safalaya nayaney                          ||5||

 

Janayasi manasi kimiti gurukhedam

Srunu mama bachanamanihitabhedam                  ||6||

 

Harirupayatu badatu bahumadhuram

Kimiti karisi hrudayamatibidhuram                       ||7||   

 

SriJayadevabhanitamatilalitam

Sukhayatu rasikajanam Haricharitam                    ||8||

 

Snigdhay jatparusasi jatapranamati stabdhasi yadragini

Dwesastasi yadunukhay bimukhatam yatasi tasminpriyai |

Tadyuktam tadwiparitakarini taba srikhandacharcha bisam

Sitamsustapano himam hutabahaha kridamudu yatanaha     ||52||

 

|| Eti Gitagobinday kalahantaritabarnaney mugdhaMukhudo nama nabamaha sargaha||

 

|| Dasamaha Sargaha ||

 

|| Chaturachaturbhujaha ||

 

Atrantarya masrunarosabasamasim

Niswasanisahamukhim sumukhimupetya

Sabritamikhitasakhibadanam dinantay

Sanandagadagadapadam Hariritubacha

 

 

|| Unabinsa Prabandhaha ||

 

Song 19 (Desi ragaina giyatay)

 

Badasi yadi kinchidapi dantaruchikoumudi

Harati daratimiramatighoram   |

Spuradadharasidhabay taba badanachandrama

Rochayatu lochanachakoram       ||

Priyai charusilay munchamai manamanidanam

Sapati madananalodahati mama manasam

Dehi mukhakamalamadhupanam                                       ||1||

 

Satyamebasi yadi sudati mai kopini

Dehi kharanakhasaraghatam             |

Ghataya bhujabandhanam janaya radakhandanam

Yena ba bhabati sukhajatam                                              ||2||

 

Twamasi mama bhusanam twamasi mama jibanam

Twamasi bhabajaladhiratnam                |

Bhabatu bhabatiha mai satatamanorodhini

Tatra mama hrudayamatiratnam.                                         ||3||

 

Nilanalinavamapi tanwi taba lochanam

Dharayati kokanadarupam                       |

Kusumasarabanabhabena yadi ranjayasi

Krushnamidametadanurupam                                                 ||4||

 

Spuratu kuchakumbhayorupari manimanjari

Ranjayatu taba hrudayadesam                     |

Rasatu rasanapi taba ghanajaghanamandalay

Ghosayatu manmathanidesam                                                 ||5||

 

Stalakamalaganjanam mama hrudayaranjanam

Janitaratirangaparabhagam                             |

Bhanamasrunabani karabani charana dabayam

Sarasarasadalaktakaragam                                                       ||6||

 

Smaragaralakhandanam mama sirasi mandanam

Dehi padapallabamudaram                                 |

Jwalati mai daruno madanakadanaruno

Haratu tadupahitabikaram                                                         ||7||
 

Eti chatulachatapatucharu murabairino

Radhikamai bachanajatam                                   |

Jayati padmabatiramanaJayadevakabi

Bharatibhanitamitisatam                                                            ||8||

 

Parihara krutantakay  sankam twaya satatam ghana

Stanajaghanayakrantay swantay paranabakasini          |

Bisatibitanoranyo dhanyo na ko api mamantaram

Stanabharaparirambharambhay bidhehi bidheyatam      ||2||

 

Mugdhay bidhehi mai nirdhayadantadansha

Dorbollibandhanibidastanapitanani              |

Chandi twameba mudamancha na panchabana

Chandalakandadalanadasabaha prayantu                        ||3||

 

Byathayati brutha mounam tanwi prapanchaya panchamam

Taruni madhuralapaistapam binodaya drustibhihi             |

Sumukhi bimukhibhabam tabadwimuncha na munch mam

Swayamatisayasnigdho mugdhey prieyiahamupastitaha      ||4||

 

Bandhukaswitibandhabo ayamadharoha  snigdho madhukachachabi

Rgandaschandi chakasti nilanalinasrimochanam lochanam     |

Nasabhyati tilaprasunapadabim kundabhadanti priyai

Prayastwanthakhasebaya bijayatay biswam sa puspayudhaha   ||5||

 

Drusou tba madalasay badanamindusandipakam

Gatirjanamanorama bidhutarambhamurudwayam       |

Ratistaba kalabati ruchirachitralekhay bhruba

Baho bibudhayoubanam bahasi tanwi prithwigata         ||6||

 

||Eti SriGitagobinday maninibarnanay chaturachaturbhujo nama dasamaha  sargaha ||

 

 

|| Ekadasaha Sargaha ||
 

|| Sanandadamodaraha ||

 

 

Suchichiramanunayaney prinayitwa mrugakhim

Gatabati krutabesay Kesabai kunjasajyam

Rachitaruchirabhusam drustimosay pradosay

Spurati nirabasadam kapi Radham jagada      ||59||

 

|| Bimsaha Prabandhaha ||

 

Song 20 (Basanta ragaina giyatay)

 

Birachitachatubachanarachanam charanay rachitapranipatam  |

Samprati manjulabanjulasimani kelisayanamanuyatam            ||

Mugdhay madhumathanamanugatamanusara Radhikay             ||1||

 

Ghanajaghanastanabharabharay daramantharacharanabiharam  |

Mukharitamanimanjiramupaihi bidhehi maralabikaram             ||2||

 

Srunu ramaniyataram tarunijanamohanamadhuripurabam    |

Kusumasarasanasasanabandini pikanikaray  bhajabhabam     

Anilataralakisalayanikarena karenay latanikurambam  |

Prenamiba karabhoru karoti gatim pratimuncha bilambam         ||4||

 

Spuritamananga tarangabasadiba suchitahariparirambham  |

Pruchacha manoharaharabimalajaladharamamum kuchakumbha ||5||   

 

Adhigatamakhilasakhibhiridam taba bapurasi ratiranasajjam |

Chandirasitarasanarabadindimabhisara sarasamalajwam           ||6||

 

Smarasarasubhaganakhena sakhimabalambya karena salilam  |

Chala balayakwanitairababodhaya haramapi nijagatisilam         ||7||

 

SriJaydevabhanitamadharikrutaharamudasitabamam     |

Haribinihitamanasamadhitistatu kanthatatimabhiramam            ||8||

 

Sa mam drakhayati bakhyati smarakatham pratyangamalinganaihi

Pritim yasyatai ramyatay sakhi samagatyati chintakulahaha  |

Sa twam pasyati bepatay pulakayatyanandati swidyati

Pratyudagachati murchati stiratamahapunjay nikunjay priyaha  ||2||

 

Akhayornikhayapadanjanan srabanayostapichhaguchabalim

Mudhnir shyamasarojadama kuchayoha kasturikapatrakam    |

Dhurtanamabhisarasatwarahrudam biswarnikunjay sakhi

Dhwantam nilacholacharu sadrusam pratyangalingati             ||3||

 

Kasmiragourabapusamabhisarikanam

Abadharekhamahito ruchimanjaribhihi          |

Atattamaladalanilatamam tamisram

Tatpremahemanikasopalatam tanoti              ||4||

 

Harabalitaralakanchanakanchidama

Keyurakankanamanidwitidipitasya            |

Dwara nikunjanilayasya nirikhya

Bridabatimatha sakhi miyamitubacha         ||63||

 

|| Ekabinsaha Prabandhaha ||

 

 

Song 21 (Baradi ragaina giyatay)

 

Manjutarakunjatalakelisadanay  |

Prabisa Radhay Madhabasamipamiha  ||

Bilasaratirabhasahasitabadanay                          ||1||

 

 

Nababhabadasokadalasayanasaray  |

Bilasa kuchakalasataralaharay                             ||2||

 

Kusumachayarachitasuchibasagehay  |

Bilasa kusumasukumaradehay                             ||3||

 

Chalamalayabanapabanasurabhisitay  |

Bilasa rasabalitalalitagitay                                   ||4||

 

Madhumiditamadhupakulakalitarabay  |

Bilasa Madanarasasarasabhabay                           ||5||

 

Madhutaralapikanikaraninidamukharay  |

Bilasa dasanaruchiruchirasikharay                        ||6||

 

Bitata bahuballinabapallabaghanay  |

Bilasa chiramalasaminajaghanay                           ||7||

 

Bihitapadmabatisukhasamajay  |

Bhanati Jayadevakabirajay                                   ||8||

 

Twam chitenachirambahannayamatisrantobhrusam tapihaha

Kandarpayna tu patumichhati sudhasambadabimbadharam    |

Asyangam tadalamkuru khanamiha bhrukhepalaxmileba

Kritay dasa janayapisebitapadambojay kutaha sambramaha    ||6||

 

Sa sasadhwa sasanandam Gobinday lolalochana     |

Sinjanamanjumanjiram prabibesa nibesanam         ||7||

 

|| Dwabinsaha Prabahdhaha ||

 

 

Song 22(Baradi rageina giyatay)

 

Radhabadanabilokanabikasitabibidhabikarabibhangam |

Jalanidhimibabidhumandaladarsanataralitatungatarangam ||

 

Harimekarasam chiramavhilasitabilasam

Sa dadarsa guruharsabasambadabadanamananganibasam  ||1||

 

Haramamalataramurasi dadhatam parilambi biduram |

Sputatarafenakadambakarambitamiba yamunajalapuram ||2||

 

Syamalamrudulakalebaramandalamadhigatagouradukulam |

Nilanalinamiba pitaparagapatalabhababalayitamulam         ||3||

 

Taraladruganchalabalanamanoharabadanajanitaratiragam |

Sputakamalodarakhelitakhanjanayugamiba saradi tatagam  ||4||

 

Badanakamalaparisilanamilitamihirasamakundalasovam |

Smitaruchiruchirasammulasitadharapallabakrutaratilovam    ||5||

 

Sasikironachuritadarajaladharasundarasakusumakesam   |

Timiroditabidhumandalanirmalamalayajatilakanibesam         ||6||

 

Bipulapulakabharadanturitam ratikelikalabhiradhiram  |

Maniganakiranasamuhasammujwalabhusanasubhagasariram   ||7||

 

SriJayadevabhanitabibhabadwigunikrutabhusanabharam |

Pranamata hrudi suchiram binidhaya Harim sukrutodayasaram  ||8||

 

Atikramyapangam srabanapathaparyantagamana

Prayasenabakhaynostaralatarataram patitayoho |

Edanim Radhayaha priyatamasamalokasamayai

Papata swembuprasara eba harsasrunikaraha  ||8||

 

Bhajantyastalpantam krutakapatakandutipihita

Smitam yatai gehadwahirabahitaliparijane  |

Priyasyam pasyantaha smarasarasamakulasubhagam

Sallaja lajyapi byagamadati duram mrugadrusaha  ||9||

 

||Eti SriGitagobinday Radhikamilane Sanandadamodara namaikadasaha sargaha ||

|| Dwasaha Sargaha ||

 

|| Supritapitambaraha ||

Gatabati sakhibrunday amandatrapavaranirbhara

Smaraparabasakutaspitasmitasnapitadharam

Sarasamanasam drustwa Radham muhurnabapallaba

Prasabasayanay nikhiptakhimubacha Harihi priyam     ||1||

 

||Trayobinsaha Prabandhaha ||

 

Song 23 (Ramakiri ragaina giyatay)

Kisalayasayanatalay kuru kamini charananalinabinibesam  |

Taba padapallababairiparabhabamidamanubhabatu subesam  ||

Khanamadhuna narayanamanugatamanusara Radhikai            ||1||

 

Karakamalenakaromi charanamahamagamitasibiduram   |

Khanamupakuru sayanopari mamiba nupuramanugatisuram     ||2||

 

Badanasudhanidhigalitamamrutamiba

                                          rachaya bachanamanukulam  |

Birahamibapanayami

                                          payodhararodhakamurasi dukulam   ||3||

 

Priyaparirambhanarabhasabalitamiba pulakitamatidurabapam  |

Madurasi kuchakalasam binibesayasosaya manasijatapam           ||4||

 

Adharasudharasamupanaya bhabini jibaya mrutamiba dasam    |

Twai binihitamanasam birahanaladagdhabapusamabilasam          ||5||

 

 

Sasimukhi mukharaya manirassanagunamanugunakanthaninadam |

Srutiyugalay pikarutabikalay mama samaya chiradabasadam        ||6||

 

Mamatibifalarusa bikalikrutamabalokitamadhunedam            |

Milatilajjitamiba nayanam taba biramabisruja ratikhedam           ||7||

 

SriJayadevabhanitamidamanupadanigaditamadhuripumodam    |

Janayatu rasikajanaisu manoramatirasabhababinodam                 ||8||

 

Marankay ratikelisankularanarambhay taya sahasa

Prayam kantajayaya kinchidurapi prarambhi jatsambhramat   |

Nispanda jaghanastali sithilata dorbaliruktitam

Bakho militamakhi pourasarasaha strinam kutaha sidhyati          ||4||

 

Atha kantam ratiklantamapi mandanabanchaya

Nijagada nirabadha Radha swadhinabharutruka                          ||6||

 

|| Chatuhubinsaha Prabandhaha ||

 

Song 24 (Ramakiri ragaina giyatay)

 

Kuru jadunandana chandanasisiratarena karenapayodharay  |

Mrugamadapatrakamatra manobhabamangalakalasasahodaray ||

Nijagadasa yadunandanay kritati hrudayanandanay                     ||1||

 

Alikulaganjanamanjanakam ratinayakasayakamochanay  |

Twadharachumbanalambitakajwalamujwalaya priya lochanay      ||2||

 

Nayanakurangatarangabikasanirasakruti srutimandalay     |

Manasijapasabilasadharay subhabessa nibesaya kundalay             ||3||
 

Bhramarachayam rachahayantamupari ruchiram

                                               suchiram mama sammukhay |

 

Jitakamalay bimalay parikarmaya

                                               narmajanakamalakam mukhay     ||4||

 

Mrugamadarasadalitam lalitam kuru tilakamalikarajanikaray |

Bihitakalankakalam kamalanana bisramitasramasikaray              ||5||

 

Mama ruchiray chikuray kuru manadamanasijadhwajachamaray |

Ratigalitay lalitay kusumani sikhandisikhandakatamaray              ||6||

 

Sarasaghanay jaghanay mamasambaradaranabaranakandaray  |

Manirasanabasanabharanani subhasaya basaya sundaray              ||7||
 

SriJayadevabachasi jayadey sadayam hrudayam kuru mandanay  |

Haricharanasmaranamrutakrutakalikalusajwarakhandanay           ||8||

 

Rachaya kuchayoho patram chitram kuruswa kapolaya

Rghataya jaghanay kanchimancha sraja kabaribharam  |

Kalaya balayasrenim panoupaday kuru nupura

Biti nigatitaha pritaha pitambaro api tathakarot                  ||71||

 

Jadagandhagarbakalasu kousalamanudhyanam cha yadousnabam

Yatsrungarabibekatatwamapi yatkabyasu lilayitam    |

Tatsarbam Jayadebapanditakabaihai Krushnoukatanatmanaha

Sanandaha parisodhayantu sudhiyaha SriGitagobindataha         ||72||

 

SriBhojadebaprabhabasya BamadevisutasriJayadevakasya  |

Parasaradipriyabargakanthay SriGitagobindakabitwamastu        ||73||

 

|| Eti SriJayadevakrutou Gitagovinday supritapitambaro nama swasaha sargaha ||

 

 

 

        ||  Eti Gitagovindam Samaptam  ||

**************************************************************************************

 
 
Home    l    Foundation    l    Geetagovinda    l    Sri Jayadev    l   Geetagovinda Songs    l    Kendubilwa 
Photo Gallery    l    Sri Jagannath    l    Impact    l    Geetagovinda Seva    l    Contact Us      l    Mantras 

Collected by Madhumita Misra     Designed by Madhumita Misra & Amarendra Behera

Copyright 2008 - 2009 Jayadeva foundation Trust. All Rights Reserved.