Geetagovinda Mantras
        Oriya Geetagovindasongs
        Sanskrit Geetagovindasongs
 
Geetagovinda Songs in Sanskrit
 

Download hindi font file & instruction file for viewing oriya Geetagovinda Songs

cesIewcexogjcecyejb JeveYegJe: M│eeceemleceeueŕgcew

ve&lkeb└ Yeeręj│eb lJecesJe leefoceb jeOes ie=nb ĎeeHe│e~

FlLeb vevoefveosMeleŻeefuele│ees: Ďel│eOJekeg└íeŕgceb

jeOeeceeOeJe│eespe&│eefvle │ecegveeke└tues jn: kes└ue│e:~ ~1~

cesOew: cesogjced Decyejced Jeve-YegJe: M│eecee: leceeue-ŕgcew:

veke╠leced Yeerę: De│eb lJeced SJe leod Fceced jeOes ie=nced ĎeeHe│e~~

FlLeced vevo-efveosMele: «eefuele│ees: Ďeefle-DeOJe-keg└íe-ŕgceced~

jeOee-ceeOeJe│ees: pe│eefvle │ecegvee-ket└ues jn: kes└ue│e:~~ ~1~

JeeiosJelee«eefjleef«eef$eleef«e╩emeĘee

HeĘeeJeleer«ejCe«eejCe«eČe└Jeleea~

ŮeerJeemegosJejeflekes└efueke└Leemecesle

cesleb ke└jesefle pe│eosJeke└efJe: ĎeyevOeced~ ~2~

Jeeked└-osJelee-«eefjle-ef«eef$ele-ef«e╩e-meodcee

HeodceeJeleer-«ejCe-«eejCe-«eČe└Jeleea~~

Ůeer-JeemegosJe-jefle-kes└efue-ke└Lee-mecesleced

Sleced ke└jesefle pe│eosJe-ke└efJe: ĎeyevOeced~~ ~2~

│eefo nefjmcejCes mejmeb cevees │eefo efJeueemeke└ueemeg keg└legnueced~

ceOegjke└esceueke└evleHeoeJeueeR Me=Ceg leoe pe│eosJemejmJeleerced~ ~3~

│eefo nefj-mcejCes mejmeced cevees │eefo efJeueeme-ke└ueemeg keg└letnueced~

ceOegj-ke└esceue-ke└evle Heo-DeeJeueerced Ůe=Ceg leoe pe│eosJe-mejmJeleerced~ ~3~

Jee«e: HeuueJe│el│egceeHeefleOej: mevoYe&MegefÎb efiejeb

peeveerles pe│eosJe SJe MejCe: MueeI│ees og¬nŕgles:~

Me=[bdieejes╩ejmelĎeces│ej«evewje«ee│e&ieesJeÎ&ve-

mHeÎe&r ke└esšefHe ve efJeŮegle: ŮegefleOejes Oees│eer ke└efJe#ceeHeefle:~ ~4~

Jee«e: HeuueJe│eefle GceeHeefleOej: meboce&-MegefÎced efiejeced

peeveerles pe│eosJe: SJe MejCe: ŮueeI│e: og¬n-ŕgles:~

Me=▓ej-G╩ej-meled-Ďeces│e-j«evew: Dee«ee│e&-ieesJeŕt&ve:~

mHeoteR ke└: DeefHe ve efJeŮegle: ŮegefleOej: Oees│eer ke└efJe-#cee-Heefle:~ ~4~

Ďeue│eHe│eesefOepeues Oe=veJeeveefme Jesoced~

efJeefnleJeefn$e«eefj$eceKesoced~

kes└MeJe Oe=leceerveMejerj pe│e peieoerMe njs!

Oe┤gJeHeoefceoced ~1~

Ďeue│e-He│eesefOe-peues Oe=leJeeved Deefme Jesoced~

efJeefnle-Jeefn$e-«eefj$eced DeKesoced~~

kes└MeJe Oe=le-ceerve-Mejerj~ pe│e peieoerMe njs~ ~1~

ef#eeflejefleefJeHeguelejs leJe efle efle He= s~

OejCeerOejCeefke└Ce«eČe└ieefj s!

kes└MeJe! Oe=leke└«ÝHe¬He! pe│e peieoerMe! njs! ~2~

ef#eefle: Deefle-efJeHeguelejs leJe efle efle He= s~

OejefCe-OejCe-efke└Ce÷«e$j-ieefj s~

kes└MeJe Oe=le-ke└«ÝHe-ęHe~ pe│e peieoerMe njs~ ~2~

Jemeefle oMeveefMeKejs OejCeer leJe ueivee

MeefMeefve ke└ue╣ke└uesJe efveceivee~

kes└MeJe! Oe=lemetke└j¬He! pe│e peieoerMe! njs! ~3~

Jemeefle oMeve-efMeKejs OejCeer leJe ueie>e~

MeefMeefve ke└ue[dke└-ke└uee FJe efveceűee~

kes└MeJe Oe=le-megke└j-¬He~ pe│e peieoerMe njs~ ~3~

leJe ke└jke└ceueJejs veKeceodYegleMe=▓ced~

oefueleefnjC│eke└efMeHeglevegYe=▓ced~

kes└MeJe! Oe=levejnefj¬He! pe│e peieoerMe! njs! ~4~

leJe ke└j-ke└ceue-Jejs veKeced DeodYegle-Me=▓ced~

oefuele-efnjC│eke└efMeHeg-leveg-Ye=▓ced~

kes└MeJe Oe=le-vejnefj-¬He~ pe│e peieoerMe njs~ ~4~

Ýue│eefme efJeČe└ceCes yeefueceodYegleJeeceve!

HeoveKeveerjpeefvelepeveHeeJeve!

ke└sMeJe! Oe=leJeeceve¬He! pe│e peieoerMe! njs! ~5~

Ýue│eefme efJeČe└ceCes yeefueced DeodYegle-Jeeceve~

Heo-veKe-veerj-peefvele-peve-HeeJeve~

kes└MeJe Oe=le-Jeeceve-¬He~ pe│e peieoerMe njs~ ~5~

#eef$e│eęefOejce│es peieoHeieleHeeHeced~

mveHe│eefme He│eefme MeefceleYeJeleeHeced~

kes└MeJe! Oe=leYe=iegHeefle¬He! pe│e peieoerMe ! njs! ~6~

#eef$e│e-ęefOej-ce│es peieled DeHeiele-HeeHeced~

mveHe│eefme He│eefme Meefcele-YeJe-leeHeced~

kes└MeJe Oe=le-Ye=iegHeefle-¬He~ pe│e peieoerMe njs~ ~6~

efJelejefme efo#eg jCes efoke╠Heefleke└ceveer│eced~

oMecegKeceewefueyeefueb jceCeer│eced~

kes└MeJe! Oe=lejeIegHeefle¬He! pe│e peieoerMe! njs! ~7~

efJelejefme efo#eg jCes efoke╠Heefle-ke└ceveer│eced~

oMe-cegKe-ceewefue-yeefueced jceCeer│ece~

kes└MeJe Oe=le-jIegHeefle-¬He~ pe│e peieoerMe njs~ ~7~

Jenefme JeHegef<e efJeMeos Jemeveb peueoeYeced~

nuenefleYeerefleefceefuele│ecegveeYeced~

kes└MeJe! Oe=lenueOej¬He! pe│e peieoerMe! njs! ~8~

Jenefme JeHegef<e efJeMeos Jemeveced peuo-DeeYeced~

nue-nefle-Yeerefle-efceefuele-│ecegvee-DeeYeced~

kes└MeJe Ie=le-nueIej-¬He~ pe│e peieoerMe njs~ ~8~

efvevoefme │e%eefJeOesjnn Ůegeflepeeleced~

meo│e╦o│eoefMe&leHeMegIeeleced~

kes└MeJe! Oe=leyegÎMejerj! pe│e peieoerMe ! njs! ~9~

efvevoefme │e%e-efJeIes: Denn Ůegefle-peeleced~

meo│e-╦o│e-oefMe&le-HeMeg-Ieeleced~

kes└MeJe Ie=le-yegŕt-Mejerj~ pe│e peieoerMe njs~ ~9~

cues«ÝefveJenefveOeves ke└ue│eefme ke└jJeeueced~

Oetcekes└legefceJe efke└ceefHe ke└jeueced~

kes└MeJe! Oe=leke└efuke└Mejerj! pe│e peieoerMe! njs! ~10~

cueW«Ý-efveJen-efveOeves ke└u│eefme ke└jJeeueced~

Oetcekes└legced FJe efke└ced DeefHe ke└jeueced~

kes└MeJe Oe=le-ke└efuke└-Mejerj~ pe│e peieoerMe njs~ ~10~

Ůeerpe│eosJeke└Jesefjocegefolecegoejced~

Me=Ceg megKeob MegYeob YeJemeejced~

kes└MeJe! Oe=leoMeefJeOe¬He! pe│e peieoerMe! njs! ~11~

Ůeerpe│eosJe-ke└Jes: Foced Gefoleced Goejced~

Ůe=Ceg megKeoced MegYeoced YeJemeejced~

kes└MeJe  Oe=le-oMeefJeOe-¬He~ pe│e peieoerMe njs~ ~11~

JesoevegÎjles peieef$eJenles YetieesuecegefotYe┤les

owl│eeved oej│eles yeefueb Ýue│eles #e$e#e│eb keg└Je&les~

Heewueml│eb pe│eles nueb ke└ue│eles ke└eęC│eceelevJeles

cues«Ýeved cet«Ý&│eles oMeeke=└efleke=└les ke=└<Cee│e legYLeb vece:~ ~5~

Jesoeved Gŕtjles peieled efveJenles Yetieesueced GodefJeYe┤les

owl│eeved oej│eles yeefueced Ýue│eles #e$e-#e│eced keg└Je&les~

Heewueml│eced pe│eles nueced ke└ue│eles ke└eęC│eced DeelevJeles

cues«Ýeved cet«Ý&│eles oMe-Deeke=└efle-ke=└les ke=└<Cee│e legY│eced vece:~ ~5~

efŮeleke└ceueekeg└«eceC[ue! Oe=lekeg└C[ue!

ke└efueleueefueleJeveceeue! pe│e pe│e osJe! njs!

~Oe┤gJeHeoefceoced~ ~1~

 

efŮele-ke└ceuee-keg└«e-ceC[ueOe=le-keg└C[ue S~

ke└efuele-ueefuele-Jeve-ceeue pe│e pe│e osJe njs~ ~1~

efoveceefCeceC[ueceC[ve! YeJeKeC[ve!

cegefvepeveceevemenbme! pe│e pe│e osJe! njs! ~2~

efove-ceefCe-ceC[ue-ceC[ve YeJe-KeC[ve S~

cegefve-peve-ceeveme-nbme pe│e pe│e osJe njs~ ~2~

ke└eefue│eefJe<eOejieíeve! pevejíeve!

│eogkeg└ueveefueveefovesMe! pe│e pe│e osJe! njs! ~3~

ke└efue│e-efJe<e-Oej-ieíeve peve-jíeve S

│eog-keg└ue-veefueve-efove-F&Me pe│e pe│e osJe njs~ ~3~

ceOegcegjvejke└efJeveeMeve! ieę[emeve!

megjkeg└uekes└efueefveoeve! pe│e pe│e osJe! njs! ~4~

ceOeg-cegj-vejke└-efJeveeMeve ieę[-Deemeve S~

megj-keg└ue-kes└efue-efveoeve pe│e pe│e osJe njs~ ~4~

Deceueke└ceueoueuees«eve! YeJecees«eve!

ef$eYegJeveYeJeveefveOeeve! pe│e pe│e osJe! njs! ~5~

De-ceue-ke└ceue-oue-uees«eve YeJe-cees«eve S~

ef$e-YegJeve-YeJeve-efveOeeve pe│e pe│e osJe njs~ ~5~

peveke└megleeke=└leYet<eCe! efpeleot<eCe!

mecejMeefceleoMeke└C■! pe│e pe│e osJe ! njs! ~6~

peveke└-meglee-ke=└le-Yet<eCe efpele-ot<eCe S

mecej-Meefcele-oMe-ke└C■ pe│e pe│e osJe njs~ ~6~

DeefYeveJepeueOejmegvoj! Oe=lecevoj!

ŮeercegKe«evŕ«eke└esj! pe│e pe│e osJe njs! ~7~

DeefYeveJe-peue-Oej-megvoj Oe=le-cevoj S~

Ůeer-cegKe-«evŕ-«eke└esj pe│e pe│e osJe njs~ ~7~

Ůeerpe│eosJeke└Jesefjob keg└ęles cegoced~

ce[dieuecegppJeueieerleb pe│e pe│e osJe njs~ ~8~

Ůeerpe│eosJe-ke└Jes: Foced keg└ęles cegoced S~

ce▓ueced GppJeue-ieerleced pe│e pe│e osJe njs~ ~9~

HeĘeeHe│eesOejleýerHeefjjcYeueive-

ke└Mceerjcegefŕlecegjes ceOegmetovem│e~

J│eke╠leevegjeieefceJe Kesueove[dieKeso-

mJesoecyegHetjcevegHetj│eleg efĎe│eb Je:~ ~9~

HeĘee-He│eesOej-leýer-HeefjjcYe-ueűe-

ke└eMceerj-cegefŕleced Gj: ceOegmegovem│e~

J│eke╠le-Devegjeieced FJe Kesueled-Deve▓-Keso-

Keso-Decyeg-Hetjced DevegHetj│eleg efĎe│eced Je:~ ~10~

Jemevles Jeemevleerkeg└megcemegkeg└ceejwjJe│eJew-

Ye┤&cevleeR ke└evleejs yengefJeefnleke=└<CeevegmejCeeced~

Decevob ke└voHe&pJejpeefveleef«evleekeg└uele│ee

«eueodyeeOeeb jeOeeb mejmeefceocet«es men«ejer~ ~10~

Jemevles Jeemevleer-keg└megce-megkeg└ceejw: DeJe│eJew:

Ye┤cevleerced ke└evleejs yeng-efJeefnle-ke=└<Ce-DevegmejCeced~

Decevoced ke└voHe&-pJej-peefvele-ef«evlee-Deekeg└uele│ee

«eueled-yeeOeeced jeOeeced mejmeced Foced T«es men«ejer~ ~1~

ueefueleueJe▓ueleeHeefjMeerueveke└esceueceue│emeceerjs~

ceOegke└jefveke└jke└jjefcyeleke└esefke└ueket└efpelekeg└íekeg└ýerjs~

ueefuele-ueJe▓-uelee-HeefjMeerueve-ke└esceue-ceue│e-meceerjs

ceOegke└j-efveke└j-ke└jefcyele-ke└esefke└ue-ket└efpele keg└íe-keg└ýerjs~ ~1~

efJenjefle nefjefjn mejmeJemevles

ve=l│eefle │egJeeflepevesle meceb meefKe! efJejefnpevem│e ogjvles~

efJenjefle nefj: Fn mejme-Jemevles

ve=l│eefle │egJeefle-pevesve mececed meefKe efJejefnpevem│e ogjvles~

~Oe┤gJeHeoefceoced~ ~1~

GvceoceoveceveesjLeHeefLeke└JeOetpevepeefveleefJeueeHes~

Deefuekeg└uemebkeg└uekeg└megcemecetnefvejekeg└ueyekeg└ueke└ueeHes~ ~2~

Gvceo-ceove-ceveesjLe HeefLeke└-JeOet-peve-peefvele-efJeueeHes~

Deefue-keg└ue-mebkeg└ue-keg└megce-mecetn-efvejekeg└ue-yekeg└ue-ke└ueeHes~~2~

ce=ieceomeewjYejYemeJeMecJeoveJeoueceeueleceeues~

│egJepeve█o│eefJeoejCeceveefmepeveKeę ef«eefkeb└Megke└peeues~ ~3~

ce=ie-ceo-meewjYe-jYeme-JeMebJeo-veJe-oue-ceeue-leceeues~

│egJe-peve-╦o│e-efJeoejCe ceveefmepe-veKe-ęef«e efkeb└Megke└-peeues~~3~

ceovecenerHeefleke└veke└oC[ęef«ekes└Mej keg└megceefJeke└emes~

efceefueleefMeueercegKe HeeýefueHeýue ke=└lemcejletCeefJeueemes~ ~4~

ceove-cener-Heefle-ke└veke└-oC[-ęef«e-kes└Mej-keg└megce-efJeke└emes~

efceefuele-efMeueercegKe-Heeýefue-Heýue-ke=└le-mcej-letCe-efJeueemes~ ~4~

 

efJeieefuele ueefppele peieoJeueeske└ve leęCeke└ęCe ke=└lenemes

efJejefnefve ke=└vlevekeg└vlecegKeeke=└efle kes└leke└ovlegefjleeMes~ ~5~

efJeieefuele ueefppele-peieled-DeJeueeske└ve-leęCe-ke└ęCe-ke=└le nemes~

efJejefn efveke=└vleve-keg└vle-cegKe-Deeke=└efle kes└leefke└-ovlegefjle DeeMes~ ~5~

ceeOeefJeke└eHeefjceue ueefueles veJeceeueeflepeeeflemegievOeew~

cegefvecevemeeceefHe ceesnveke└eefjefCe leęCeeke└ejCeyevOew~ ~6~

ceeOeefJeke└e-Heefjceue-ueefueles veJe-ceeueefle-peeefle-megievOew~

cegefve-cevemeeced DeefHe ceesnve-ke└efjefCe leęCe-Deke└ejCe-yevOewe~ ~6~

mHeg└joefleceglke└ ueleeHeefj jcYeCe cegkeg└efuele Hegueefke└le«etles~

Je=voeJeveefJeefHeves HeefjmejHeefjiele│ecegveepeueHetles~ ~7~

mHeg└jled-Deefleceglke└-uelee-HeefjjcYeCe-cegkeg└efuele-Hegueefke└le-«etles~

Je=voeJeve-efJeefHeves Heefjmej-Heefjiele-│ecegvee-peue-Hetles~ ~7~

Ůeerpe│eosJeYeefCeleefceocego│eleg nefj«ejCe mce=eflemeejced~

mejme Jemevle mece│e Jeve│eCe&ve cevegiele ceoveefJeke└ejced~ ~8~

 

Ůeerpe│eosJe-YeefCeleced Foced Go│eleg nefj-«ejCe-mce=efle-meejced~

mejme-Jemevle-mece│e-Jeve-JeCe&veced Devegiele-ceove-efJeke└ejced~ ~8~

 

ojefJeoefueleceuueerJeefuue«eßelHejeie Ďeke└efýleHeýJeemewJee&me│evke└eveveeefve~

Fn efn onefle «esle: kes└leke└erievOeyevOeg:ĎemejomeceyeeCeĎeeCeJeodievOeJeen:~ ~9~

oj-efJeoefuele-ceuueer-Jeefuue-«eßeled-Hejeie Ďeke└efýle-Heý-Jeemew: Jeeme│eved ke└eveveeefve~

Fn efn onefle «esle: kes└leke└er-ievOe-yevOge:Ďemejled-Demece-yeeCe-ĎeeCeJeled ievOeJeen:~ ~2~

GvceeruevceOegievOeuegyOeceOegHeJ│eeOetle«etlee╣žj Če└er[lke└esefke└ueke└eke└ueerke└ueke└uewę├erCe&ke└Ce&pJeje:~

veer│evles HeefLekew└: ke└Lebke└LeceefHe O│eeveeJeOeeve#eCe ĎeeHleĎeeCemeceemeceeiecejmeesuueemewjceer Jeemeje:~ ~10~

Gvceerueled-ceOeg-ievOe-uegyOe-ceOegHe-J│eeOetle-«etle-Debkeg└j Če└er[led-ke└esefke└ue-ke└eke└ueer-ke└ueke└uew: GodieerCe&-ke└Ce&-pJeje:~

veer│evles HeefLekew└: ke└Leced ke└Leced DeefHe O│eeve-DeJeOeeve-#eCeĎeeHle-ĎeeCemecee-meceeiece-jce-Guueemew: Deceer Jeemeje:~ ~3~

Deđeeslme[die JemeodYegpe[dieke└Jeueke╠uesMeeefoJesMee«eueb

Ďeeues│eHueJeves«Ý│eevegmejefle ŮeerKeC[Mewueeefveue:~

efkeb└ «e efmveiOejmeeueceewefuecegkeg└ueev│eeueeske╠│e n<eebso│ee-

ogvceerueefvle keg└nt: keg└ntefjefle ke└uees╩eeuee: efHeke└eveeb efiej:~ ~11~

 

Deveske└veejerHeefjjcYemecYe┤cemHeg└jvceveesneefjefJeueemeueeuemeced~

cegjeefjceejeogHeoMe&│evl│emeew meKeer mece#eb Hegvejen MeefOeke└eced~ ~12~

Deveske└-veejer-HeefjjcYe-mebYe┤ce-mHeg└jled-ceveesneefj efJeueeme-ueeuemeced~

cegjeefjced Deejeled GHeoMe&│evleer Demeew meKeer mece#eced Hegve: Deen jeefOeke└eced~ ~1~

«evove«eef«e&leveerueke└uesyejHeerleJemeveJeveceeueer~

kes└efue«euevceefCekeg└C[ueceC[erleieC[│egieefmceleMeeueer~

nefjefjn cegiOeJeOetefveke└js efJeueeefmeefve! efJeuemeefle kes└efueHejs~

~Oe┤gJeHeoefceoced~ ~1~

«evove-«eef«e&le-veerue-ke└uesJej-Heerle-Jemeve-Jeveceeueer~

kes└efue-«eueled-ceefCe-keg└C[ue-ceefC[le-ieC[-│egie: efmceleMeeueer~ ~1~

nefj: Fn cegiOe-JeOeg-efveke└js efJeueeefmeefve efJeuemeefle kes└efue Hejs~

HeerveHe│eesOejYeejYejsCe nefjb HeefjjY│e mejeieced~

ieesHeJeOetjvegiee│eefle ke└eef«eogoef_«eleHe_«ecejeieced~ ~2~

Heerve-He│eesOej-Yeej-YejsCe nefjced Heefjjc│e mejeieced~

ieesHe-JeOet: Devegiee│eefle ke└eef«eled Goefßele-Heßecejeieced~ ~2~

ke└eefHe efJeueemeefJeueesueefJeuees«eveKesuevepeefveleceveespeced

O│ee│eefle cegiOeJeOetjefOekeb└ ceOegmegoveJeovemejespeced~ ~3~

ke└e DeefHe efJeueeme-efJeueesue-efJeuees«eve-Kesueve-peefvele-ceveespeced~

O│ee│eefle cegiOe-JeOet: DeefOeke└ced ceOegmegove-Jeove-mejespeced ~3~

ke└eefHe ke└Heesueleues efceefuelee ueefHelegb efke└ceefHe Ůegeflecetues~

«eeę «eg«egcye efvelecyeJeleer oef│eleb Heguekew└jvegket└ues~ ~4~

ke└e DeefHe ke└Heesue-leues efceefuelee DeeueefHelegced efke└ced DeefHe Ůegefle-cetues~

«eeę «eg«egcye efvelecyeJeleer oef│eleced Heguekew└: Devegket└ues~ ~4~

kes└efueke└ueekeg└legkes└ve «e ke└eef«eocegb │ecegveepeueket└ues~

ce_pegueJe_peguekeg└_peieleb efJe«eke└<e& ke└jsCe ogket└ues~ ~5~

kes└efue-ke└uee-keg└legkes└ve «e ke└eef«eled Decegced │ecegvee-peue-ket└ues~

ce_pegue-Je_pegue-keg└_pe-ieleced efJe«eke└<e& ke└jsCe ogket└ues~ ~5~

ke└jleueleeuelejueJeue│eeJeefueke└efueleke└uemJeveJebMes~

jemejmes men ve=l│eHeje nefjCee │egJeefle: ĎeMeMebmes~ ~6~

ke└j-leue-leeue-lejue-Jeue│e-DeeJeefue-ke└efuele-ke└ue-mJeve-JebMes

jeme-jces- men ve=l│eHeje nefjCee │egJeefle: ĎeMeMebmes~ ~6~

efMue<│eefle ke└eceefHe «egcyeefle ke└eceefHe ke└eceefHe jce│eefle jeceeced~

HeM│eefle meefmcele«eeęlejeceHejecevegie«Ýefle Jeeceeced~ ~7~

efŮue<│eefle ke└eced DeefHe «egcyeefle ke└eced DeefHe ke└eced DeefHe jce│eefle jeceeced~

HeM│eefle meefmcele-«eeęlejeced DeHejeced Devegie«Ýefle Jeeceeced~ ~7~

Ůeerpe│eosJeYeefCeleefceoceodYeglekes└MeJekes└efuejnm│eced~

ye=voeJeveefJeefHeves ueefueleb efJeleveesleg MegYeeefve │eMem│eced~ ~8~

Ůeer-pe│eosJe-ke└Jes: Foced DeodYegle-kes└MeJe-kes└efue-jnm│eced~

Je=voeJeve-efJeefHeves ueefueleced efJeleveesleg MegYeeefve │eMem│eced~ ~8~

efJeÚes<eecevegj_pevesve peve│eVeevevoefcevoerJej-

ŮesCeerM│eeceueke└esceuewęHeve│eVe[diewjve[dieeslmeJeced~

mJeÝvob Je┤pemegvojerefYejefYele: Ďel│e[dieceeefue[diele:

Me=[dieej: meefKe! cetefle&ceeefveJe ceOeew cegiOees nefj: Če└er[efle~ ~9~

efJeŮJes<eeced Devegjíevesve peve│eved Deevevoced FvoerJej-

ŮesCeer-M│eeceue-ke└esceuew: GHeve│eved De▓w: Deve▓-GlmeJeced~

mJe«Ývoced Je┤pe-megvojerefYe: DeefYele: Ďeefle-De▓ced Deeefueef▓le:

Ů=▓ej: meefKe cetefle&ceeved FJe ceIeew cegiOees nefj: Če└ef[efle~ ~2~

Fefle ŮeerieerleieesefJevos ceneke└eJ│es pe│eosJeke=└leew

meeceesooeceesojes veece ĎeLecemeie&:~ ~1~

~ Ůeerke=└<Ce«evŕ ceecegÎj~

ef▄leer│emeie&:

efJenjefle Jeves jeOee meeOeejCeĎeCe│es njew

efJeieefueleefvepeeslke└<ee&oer<│ee&JeMesve ieleev│ele:~

ke╠Jeef«eoefHe ueleekeg└_pes ieg_pevceOegJe┤leceC[ueer-

cegKejefMeKejs ueervee oerveeH│egJee«e jn: meKeerced~ ~1~

efJenjefle Jeves jeOee meeOeejCe-ĎeCe│es njew

efJeieefuele-efvepe-Glke└<ee&led F&<│ee&-JeMesve ielee Dev│ele:~

ke╠ke└ef«eled DeefHe uelee-keg└íes iegíeled-ceOegJe┤le-ceC[ueer-

cegKej-efMeKejs ueervee oervee DeefHe GJee«e jn: meKeerced~ ~1~

me_«ejoOejmegOeeceOegjOJeefvecegKeefjleceesnveJebMeced~

«eefueleóie_«eue«e_«eueceewefueke└HeesueefJeueesueJelebmeced~

meßejled-DeOej-megOee-ceOegj-OJeefve-cegKeefjle-ceesnve-JebMeced~

«eefuele-óked└-Deßeue-«eßeue-ceewefue-ke└Heesue-efJeueesue-Jelebmeced~ ~1~

jemes nefjefcen efJeefnleefJeueemeb

mcejefle cevees cece ke=└leHeefjnemeced~

~Oe┤gJeHeoefceoced~ ~1~

jemes nefjced Fn efJeefnle-efJeueemeced~

mcejefle ceve: cece ke=└le-Heefjnemeced~

«evŕke└«eeęce│etjefMeKeC[ke└ceC[ueJeueef│elekes└Meced~

Ďe«egjHegjvojOevegjvegjef_pelecesogjcegefojmegJesMeced~ ~2~

«evŕke└-«eeę-ce│etj-efMeKeC[ke└-ceC[ue-Jeueef│ele-kes└Meced~

Ďe«egj-Hegjvoj-Oeveg:-Devegjef_pele-cesogj-cegefoj-megJesMeced~ ~2~

ieesHe ke└ocye efvelecyeJeleercegKe«egcyeve ueefcYeleueesYeced~

yevOegpeerJe ceOegjeOej HeuueJeceguueefmeleefmcele MeesYeced~ ~3~

ieesHe-ke└ocye-efvelecyeJeleer-cegKe-«egcyeve-ueefcYele-uesYeced~

yevOegpeerJe-ceOegj-DeOej-HeuueJeced-Guueefmele-efmcele-MeesYeced~ ~3~

efJeHegueHegueke└Yegpe HeuueJeJeueef│ele JeuueJe│egJeeflemenm$eced~

ke└j«ejCeesjefme ceefCeieCeYeg<eCeefke└jCeefJeefYeVeleefcem$eced~ ~4~

efJeHegue-Hegueke└-Yegpe-HeuueJe-Jeueef│ele-yeuueJe-│egJeefle-menm$eced~

ke└j-«ejCe-Gjefme ceefCe-ieCe-Yeg<eCe-efke└jCe-efJeefYeVe-leefcem$eced~ ~4~

peueoHeýue«eueefovog efJeefvevoke└«evoveefleueke└ueueeýced~

HeerveHe│eesOejHeefjmejceo&veefveo&│e█o│eke└Heeýced~ ~5~

peueo-Heýue-«eueled-Fvog-efJeefvevoke└-«evove-efleueke└-ueueeýced~

Heerve-He│eesOej-Heefjmej-ceo&ve-efveo&│e-╦o│e-ke└Heeýced~ ~5~

ceefCece│eceke└jceveesnjkeg└C[ueceefC[leieC[cegoejced~

HeerleJemevecevegielecegefvecevegpemegjemegjJejHeefjJeejced~ ~6~

ceefCece│e-ceke└j-ceveesnj-keg└C[ue-ceefC[le-ieC[ced Goejced~

Heefle-Jemeveced Devegiele-cegefve-cevegpe-megj-Demegj-Jej-HeefjJeejced~ ~6~

efJeMeoke└ocyeleues efceefueleb ke└efueke└ueg<eYe│eb Mece│evleced~

ceeceefHe efke└ceefHe lej[dieove[dieóMee cevemee jce│evleced~ ~7~

efJeMeo-ke└ocye-leues efceefueleced ke└efue-ke└ueg<e-Ye│eced Mece│evleced~

ceeced DeefHe efke└ced DeefHe lej▓led-Deve▓-óMe cevemee jce│evleced~ ~7~

Ůeerpe│eosJeYeefCeleceeflemegvojceesnveceOegefjHeg¬Heced~

nefj«ejCemcejCeb Ďeefle mecĎeefle HegC│eJeleeceveg¬Heced~ ~8~

Ůeer-pe│eosJe-YeefCeleced Deeflemegvoj-ceesnve-ceOeg-efjHeg-¬Heced~

nefj-«ejCe-mcejCeced Ďeefle mebĎeefle HegC│eJeleeced Deveg¬Heced~ ~8~

ieCe│eefle iegCeűeeceb Yeeceb Ye┤ceeoefHe vesnles

Jenefle «e Hejerlees<eb oes<eb efJeceg_«eefle ogjle:~

│egJeefle<eg «eue╩e=<Ces ke=└<Ces efJeneefjefCe ceeb efJevee

HegvejefHe cevees Jeeceb ke└eceb ke└jesefle ke└jesefce efke└ced? ~2~

ieCe│eefle iegCe-űececed Yeececed Ye┤ceeled DeefHe ve F&nles

Jenefle «e Heefjlees<eced oes<eced efJecegßeefle otjle:~

│egJeefle<eg «eueled-le=<Ces ke=└<Ces efJeneefjefCe ceeced efJevee

Hegve: DeefHe cevees Jeececed ke└ececed ke└jesefle ke└jesefce efke└ced~ ~1~

efveYe=leefvekeg└_peie=nb iele│ee efveefMe jnefme efveueer│e Jemevleced~

«eefke└leefJeueesefke└lemeke└ueefoMee jeflejYemeYejsCe nmevleced~

meefKe! ns ! kes└efMeceLevecegoejb

jce│e ce│ee men ceoveceveesjLeYeefJele│ee meefJeke└ejced~ Oe┤gJeHeoefceoced~ ~1~

efveYe=le-efvekeg└íe-ie=nced iele│ee efveefMe jnefme efveueer│e Jemevleced~

«eefke└le-efJeueesefke└le-meke└ue-efoMee jefle-jYeme-YejsCe menvleced~ ~1~

meefKe nss kes└efMe-ceLeveced Goejced

jce│e ce│ee men ceove-ceveesjLe-YeeefJele│ee meefJeke└ejced~

ĎeLecemeceeieceueefppele│ee Heýg«eeýgMelewjvegket└ueced~

ce=ogceOegjefmceleYeeef<ele│ee efMeefLeueerke=└lepeIeveogket└ueced~ ~2~

ĎeLece-meceeiece-ueefppele│ee Heýg-«eeýg-Melew: Devegket└ueced~

ce=og-ceOegj-efmcele-Yeeef<ele│ee efMeefLeueerke=└le-peIeve-ogket└ueced~ ~2~

efke└meue│eMe│eleefveJeesefMele│ee ef«ejcegjefme cecewJe Me│eeveced~

ke=└leHeefjjcYeCe«egcyeve│ee HeefjjY│e ke=└leeOejHeeveced~ ~3~

efke└meue│e-Me│eve-efveJesefMele│ee ef«ejced Gjefme cece SJe Me│eeveced~

ke=└le-HeefjjcYeCe-«egcyeve│ee HeefjjY│e ke└=le-DeOej-Heeveced~ ~3~

Deuemeefveceerefueleuees«eve│ee Hegueke└eJeefueueefueleke└Heesueced~

Ůecepeueefmeke╠leke└uesyej│ee Jejceoveceoeoefleueesueced~ ~4~

Deueme-efveceerefuele-uees«eve│ee Hegueke└-DeeJeefue-ueefuele-ke└Heesueced~

Ůece-peue-efmelke└-ke└uesJej│ee Jej-ceove-ceoeled Deefle ueesueced~ ~4~

ke└esefke└ueke└uejJeket└efpele│ee efpeleceveefmepelev$eefJe«eejced~

MueLekeg└megceekeg└uekeg└vleue│ee veKeefueefKeleIevemleveYeejced~ ~5~

ke└esefke└ue-ke└ue-jJe-ket└efpele│ee efpele-ceveefmepe-lev$e-efJe«eejced~

ŮueLe-keg└megce-Deekeg└ue-keg└vleue│ee veKe-efueefKele-Ieve-mleve-Yeejced~ ~5~

«ejCeeefCeleceefCevetHegj│ee HeefjHetefjlemegjleefJeleeveced~

cegKejefJeMe=[dKeuecesKeue│ee meke└«eűen«egcyeveoeveced~ ~6~

«ejCe-jefCele-ceefCe-vegHegj│ee HeefjHetefjle-megjle-efJeleeveced~

cegKej-efJeŮe=▒ue-cesKeue│ee me-ke└«e-űen-«egcyeve-oeveced~ ~6~

jeflemegKemece│ejmeeueme│ee ojcegkeg└efueleve│evemejespeced~

efve:menefveHeefleleleveguele│ee ceOegmegovecegefoleceveespeced~ ~7~

jefle-megKe-mece│e-jme-Deueme│ee oj-cegkeg└efuele-ve│eve-mejespeced~

efve:men-efveHeeflele-leveg-uele│ee ceOegmetoveced Gefole-ceveespeced~ ~7~

Ůeerpe│eosJeYeefCeleefceoceefleMe│eceOegefjHegefveOegJeveMeerueced~

megKeceglke└efC■lejeefOeke└│ee ke└efLeleb efJeleveesleg meueerueced~ ~8~

Ůeer-pe│eosJe-YeefCeleced Foced DeefleMe│e-ceOeg-efjHeg-efveOegJeve-Meerueced~

megKeced Glke└efC■le-jeefIeke└│ee ke└efLeleced efJeleveesleg meefueueced~ ~8~

nmlem$emle efJeueemeJebMeceve=pegYe┤tJeefuueceotuueJeer-

ye=voeslmeeefjóievleJeeref#eleceeflemJesoeŕ&ieC[mLeueced~

ceecegÎer#│e efJeueefppele efmcelemegOeecegiOeeveveb ke└eveves

ieesefJevob Je┤pemegvojerieCeJe=leb HeM│eeefce █<│eeefce «e~ ~3~

nmle-m$emle-efJeueeme-JebMeced Deve=peg-Ye┤t-Jeefuueceled-yeuueJeer-

Je=vo-Glmeeefj óked└-Devle-Jeeref#eleced Deefl÷mJeso-Deeŕ&-ieC[-mLeueced~

ceeced Goter#│e efJeueefppeleced efmcele-megIee-cegiOe-Deeveveced ke└eveves

ieesefJevoced Je┤pe-megvojer-ieCe-Je=leced HeM│eeefce ╦<│eeefce «e~ ~2~

ogjeueeske└: mleeske└mleyeke└veefJeke└eMeeske└ueefleke└e-

efJeke└eme: ke└emeejesHeJeveHeJeveesšefHe J│eLe│eefle~

DeefHe Ye┤ec│eeodYe=[dieerjefCelejceCeer│ee ve cegkeg└ue-

ĎemegefleŻetleeveeb meefKe efMeKeefjCeer│eb megKe│eefle~ ~4~

ogjeueeske└: mleeske└-mleyeke└-veefJeke└e-DeMeeske└-ueefleke└e-

efJeke└eme: ke└emeej-GHeJeve-HeJeve: DeefHe J│eLe│eefle~

DeefHe Ye┤c│eled-Ye=▓er-jefCele-jceCeef│ee ve cegkeg└ue-

Ďemetefle: «etleeveeced meefKe efMeKeefjCeer F│eced megKe│eefle~ ~3~

Fefle ŮeerieerleieesefJevos ceneke└eJ│es pe│eosJeke=└leew Glke└efC■leeJeCe&ves

Deke╠uesMekes└MeJees veece ef▄leer│emeie&:~ ~2~

le=leer│emeie&:

keb└meeefjjefHe mebmeejJeemeveeyevOeMe=[dKeueeced~

jeOeeceeOee│e ╦o│es lel│eepe Je┤pemegvojer:~ ~1~

keb└me-Deefj: DeefHe mebmeej-Jeemevee-yeŕt-Me=▒ueeced~

jeOeeced DeeOee│e ╦o│es lel│eepe Je┤pe-megvojer:~ ~1~

Flemlelemleecevegme=l│e jeefOeke└e-

ceve[dieyeeCeJe┤CeefKeVeceeveme:~

ke=└leevegleeHe: me ke└efuevoveefvoveer-

leýevlekeg└_pes efve<emeeo ceeOeJe:~ ~2~

Flemlele: leeced Devegme=l│e jeefOeke└eced

Deve*die-yeeCe-Je┤Ce-efKeVe-ceeveme:~

ke=└le-DevegleeHe: me ke└efuevo-veefvoveer

-leý-Devle-keg└íes efve<emeeo ceeOeJe:~ ~2~

ceeefce│eb «eefuelee efJeueeske╠│e Je=leb JeOetefve«e│esve~

meeHejeOele│ee ce│eeefHe ve JeeefjleeefleYe│esve~

nefjnefj nleeojle│ee ielee mee keg└efHelesJe~ Oe┤gJeHeoefceoced ~ ~1~

nefj nefj nle-Deeojle│ee ielee mee efHelee FJe~ (Oe┤g)

ceeced F│eb «eefuelee efJeueeske╠│e Je=leced JeOet-efve«e│esve~

me-DeHejeOele│ee ce│ee DeefHe ve Jeeefjlee Deefle-Ye│esve~ ~1~

efkeb└ ke└efj<│eefle efkeb└ Jeefo<│eefle mee ef«ejb efJejnsCe~

efkeb└ Oevesve pevesve efkeb└ cece efkeb└ peerefJelesve ie=nsCe~ ~2~

efke└ced ke└efj<│eefle efke└ced Jeefo<│eefle mee ef«ejced efJejnsCe~

efke└ced pevesve Oevesve efke└ced cece pe&eefJelesve ie=nsCe~ ~2~

ef«evle│eeefce leoeveveb keg└efýueYe┤g jes<eYejsCe~

MeesCeHeodceefceJeesHeefj Ye┤celeekeg└ueb Ye┤cejsCe~ ~3~

ef«evle│eeefce leod Deeveveced keg└efýue-Ye┤g jes<e-YejsCe~

MeesCe-Heoeced FJe GHeefj Ye┤celee Deekeg└ueced Ye┤cejsCe~ ~3~

leecenb ╦efo mebieleeceefveMeb Ye=Meb jce│eeefce~

efkeb└ Jevesšvegmejeefce leeefcen efkeb└ Je=Lee efJeueHeeefce~ ~4~

leeced Denced ╦efo mebieleeced DeefveMeced Ye=Meced jce│eeefce~

efke└ced Jeves Devegmejeefce leeced Fn efke└ced Je=Lee efJeueHeeefce~ ~4~

leefvJe! efKeVecemeg│e│ee ╦o│eb leJeeke└ue│eeefce~

leVe Jeesefodce keg└lees ieleeefme ve lesve lesšvegve│eeefce~ ~5~

leefvJe efKeVeced Demeg│e│ee ╦o│eced leJe Deeke└ue│eeefce~

leled ve Jeesefđe ke└gle: ielee Deefme ve lesve les Devegve│eeefce~ ~5~

óM│emes Hegjlees ieleeielecesJe ces efJeoOeeefme~

efkeb└ HegjsJe memebYe┤ceb HeefjjcYeCeb ve ooeefme~ ~6~

óM│emes Hegjle: iele-Deeieleced SJe ces efJeoOeeefme~

efke└ced Hegje FJe me-mecYe┤ceced HeefjjcYeCeced ve ooeefme~ ~6~

#ec│eleeceHejb ke└oeefHe leJesóMeb ve ke└jesefce~

osefn megvoefj! oMe&veb cece cevceLesve ogveesefce~ ~7~

#ec│eleeced DeHejced ke└oeefHe leJe F&óMeced ve ke└jesefce~

oesefn megvoefj oMe&veced cece cevceLesve ogveesefce~ ~7~

JeefCe&leb pe│eosJekes└ve njsefjob ĎeCelesve~

efke└vogefyeuJemecegŕmecYeJejesefnCeerjceCesve~ ~8~

JeefCe&leced pe│eosJekes└ve njs: Foced ĎeCelesve~

efke└vogefyeuJe-mecegŕ-mecYeJe-jesefnCeer-jceCesve~ ~8~

╦efo efyemeueleenejes vee│eb Yegpe[diecevee│eke└:

keg└Jeue│eoueŮesCeer ke└C■s ve mee iejueđegefle:~

ceue│epejpees vesob Yemce efĎe│eejefnles ceef│e

Ďenj ve njYe┤evl│eeve[die! Čeg└Oee efke└ceg OeeJeefme~ ~3~

╦efo efJemeuelee-nej: ve De│eced Yegpe▓ce-vee│eke└:~

keg└Jeue│e-oue-ŮesCeer ke└C■s ve mee iejue-đegefle:~~

ceue│epe-jpe: ve Foced Yemce efĎe│ee-jefnles ceef│e

Ďenj ve nj-Ye┤evl│ee Deve▓ keg└Oee efke└ceg OeeJeefme~ ~6~

HeeCeew cee keg└ę «etlemee│eke└cecegb cee «eeHeceejesHe│e
Če└er[eefveefpe&leefJeŮJe cetef«Ý&lepeveeIeelesve efkeb└ Heewę<eced~

lem│ee SJe ce=ieeróMees ceveefmepe! Ďes[dKelke└ýe#eeMegie-

ŮesCeerpepe&efjleb ceveeieefHe cevees veeđeeefHe mevOge#eles~ ~4~

HeeCew cee keg└ę «etle-mee│eke└ced Decegced cee «eeHeced DeejesHe│e

Če└er[e-efveefpe&le-efJeŮJe-cetef«Ý&le-peve-DeeIeelesve efke└ced Heewę<eced~

lem│ee: SJe ce=ieer-╬Me: ceveefmepe-Ďes▒led-ke└ýe#e-DeeMegie-

ŮesCeer-pepe&efjleced ceveeied DeefHe ceve: ve Deđe DeefHe mevOeg#eles~ ~4~

Ye┤t«eeHes efveefnle: ke└ýe#eefJeefMeKees efvecee&leg cece&J│eLeeb

M│eeceelcee keg└efýue: ke└jesleg ke└yejerYeejesšefHe ceejesđececed~

ceesnb leeJeo│eb «e leefvJe! levegveeb efyecyeeOejes jeieJeeved

me╬=╩emleveceC[uemleJe ke└Leb ĎeeCewce&ce Če└er[efle~ ~5~

Yet-«eeHes efveefnle: ke└ýe#e-efJeefMeKe: efvecee&leg cece&-J│eLeeced~

M│eece-Deelcee keg└efýue: ke└jesleg ke└yejer-Yeej: DeefHe ceej-Gđececed~

ceesnb leeJeled De│eced «e leefvJe levegleeced efyecye-DeOej: jeieJeeved

meodJe=╩e: mleve-ceC[ue: leJe ke└Leced ĎeeCew: cece Če└er[efle~ ~6~

leeefve mHeMe&megKeeefve les «e lejuee: efmveiOee óMeesefJe&Ye┤cee-

mleotke╠$eecyegpemeewjYeb me «e megOeem│evoer efiejeb JeefČe└cee~

leeefve mHeMe&-megKeeefve les «e lejuee: efmveiOee: óMees: efJeYe┤cee:

leled Jeke╠$e-Debyegpe-meewjYeced me «e megOee-m│evoer efiejeced JeefČe└cee

mee efJecye-DeOej-ceeOegjer Fefle efJe<e│e-Deeme▓s DeefHe celed-ceevemeced

lem│eeced ueie>-meceeefOe nvle efJejn-J│eeefOe: ke└Leced JeOe&les~ ~7~

mee efyecyeeOejceeOegjerefle efJe<e│eeme[diesšefHe cesvceevemeb

lem│eeb ueivemeceeefOe nvle efJejnJ│eeefOe: ke└Leb JeOe&les~ ~6~

mee efJecye-DeOej-ceeOegjer Fefle efJe<e│e-Deeme▓s DeefHe celed-ceevemeced

lem│eeced ueie>-meceeefOe nvle efJejn-J│eeefOe: ke└Leced JeOe&les~ ~7~

Ye┤tHeuueJeb OevegjHee[dielejef▓leeefve

yeeCee: iegCe: ŮeJeCeHeeefueefjefle mcejsCe~

lem│eeceve[diepe│epe[dieceosJelee│ee-

cem$eeefCe efveefpe&lepeieefvle efke└ceefHe&leeefve~ ~7~

Ye┤g-HeuueJeced Oeveg: DeHee▓-lejef▓leeefve

yeeCee: iegCe: ŮeyeCe-Heeefue: Fefle mcesjCe~

lem│eeced Deve▓-pe│e-pe▓ce-osJelee│eeced

Dem$eeefCe efveefpe&le-peieefvle efke└ced DeefHe&leeefve~ ~5~

Fefle ŮeerieerleieesefJevos ceneke└eJ│es

pe│eosJeke=└leew cegiOeceOegmetovees veece le=leer│emeie&:~ ~3~

│ecegveeleerjJeeveerjefvekeg└_pes cevoceeefmLeleced~

Ďeen ĎesceYejesodYe┤evleb ceeOeJeb jeefOeke└emeKeer~ ~1~

│ecegvee-leerj-Jeeveerj-efveke└gíes cevoced DeeefmLeleced~

Ďeen Ďesce-Yej-GodYe┤evleced ceeOeJeced jeefOeke└e-meKeer~ ~1~

efvevoefle «evoveefcevogefke└jCevegceefJevoefle KesoceOeerjced~

J│eeueefveue│eefceuevesve iejueefceJe ke└ue│eefle ceue│emeceerjced~

efvevoefle «evoveced Fvogefke└jCeced DevegefJevoefle Kesoced DeOeerjced~

J│eeue-efveue│e-efceuevesve iejueced FJe ke└ue│eefle ceue│e-meceerjced~ ~1~

mee efJejns leJe oervee

ceeOeJe! ceveefmepeefJeefMeKeYe│eeefoJe YeeJeve│ee lJeef│e ueervee~

mee efJejns leJe oervee

ceeOeJe ceveefmepe-efJeefMeKe-Ye│eeled FJe YeeJeve│ee lJeef│e ueervee~

~~ Oe┤gJeHeoefceoced~~ ~1~

DeefJejle efveHeefleleceoveMejeefoJe YeJeoJevee│e efJeMeeueced~

mJe╦o│eece&efCe Jece& ke└jesefle mepeueveefueveerouepeeueced~ ~2~

DeefJejue efveHeeflele-ceove-Mejeled FJe YeJeled-DeJevee│e-efJeMeeueced~

mJe-╦o│e-cece&efCe Jece& ke└jesefle me-peue-veefueveer-oue-peeueced~ ~2~

keg└megceefJeefMeKeMejleuHeceveuHeefJeueemeke└ueeke└ceveer│eced~

Je┤leefceJe leJe HeefjjcYemegKee│e ke└jesefle keg└megceMe│eveer│eced~ ~3~

keg└megce-efJeefMeKe-Mej-leuHeced DeveuHe-efJeueeme-ke└uee-ke└ceveer│eced

Je┤leced FJe leJe HeefjjcYe-megKee│e ke└jesefle keg└megce-Me│eveer│eced~ ~3~

Jenefle «e «eefueleefJeuees«evepeueOejceeveveke└ceuecegoejced~

efJeOegefceJe efJeke└ýefJeOegvlegoovleoueveieefueleece=leOeejced~ ~4~

Jenefle «e «eefuele-efJeuees«eve-peueOejced Deeveve-ke└ceueced Goejced~

efJeOegced FJe efJeke└ý-efJeOegblego-ovle-oueve-ieefuele-Dece=le-Oeejced~ ~4~

efJeefueKeefle jnefme keg└j[dieceosve YeJevlecemeceMejYetleced~

ĎeCeceefle ceke└jceOees efJeefveOee│e ke└js «e Mejb veJe«etleced~ ~5~

efJeefueKeefle jnefme keg└j▓-ceosve YeJevleced Demece-Mej-Yetleced~

ĎeCeceefle ceke└jced DeOe: efJeefveOee│e ke└js «e Mejced veJe-«etleced~ ~5~

ĎeefleHeoefceoceefHe efveieoefle ceeOeJe! leJe «ejCes Heefleleenced~

lJeef│e efJecegKes ceef│e meHeefo megOeeefveefOejefHe levegles levegoenced~ ~6~

ĎeefleHeoced Foced DeefHe efveieoefle ceeOeJe leJe «ejCes Heeflelee Denced~

lJeef│e efJecegKes ceef│e meHeefo megOee-efveefOe: DeefHe levegles leveg-oenced~ ~6~

O│eeveue│esve Hegj: Heefjke└uH│e YeJevleceleerJe ogjeHeced~

efJeueHeefle nmeefle efJe<eeroefle jesefoefle «e_«eefle ceg_«eefle leeHeced~ ~7~

O│eeve-ue│esve Hegj: Heefjke└uH│e YeJevleced DeleerJe ogjeHeced~

efJeueHeefle nmeefle efJe<eeroefle jesefoefle «eßeefle cegßeefle leeHeced~ ~7~

Ůeerpe│eosJeYeefCeleefceoceefOekeb└ │eefo cevemee veýveer│eced~

nefjefJejnekeg└ueJeuueJe│egJeeflemeKeerJe«eveb He■veer│eced~ ~8~

Ůeer-pe│eosJe-YeefCeleced Foced DeefOeke└ced │eefo cevemee veýveer│eced~

nefj-efJejn-Deekeg└ue yeuueJe-│egJeefle meKeer-Je«eveced He■veer│eced~ ~8~

DeeJeemees efJeefHevee│eles efĎe│emeKeerceeueeefHe peeuee│eles

leeHeesšefHe Úeefmelesve oeJeonvepJeeueeke└ueeHee│eles~

meeefHe lJeefotjnsCe nvle nefjCeer¬Hee│eles ne ke└Leb

ke└voHeeW&šefHe │ecee│eles efJej«e│eced Meeot&ueefJeČe└eref[leced~ ~2~

DeeJeeme: efJeefHevee│eles efĎe│e-meKeer-ceeuee DeefHe peeuee│eles

leeHe: DeefHe ŮJeefmelesve oeJe-onve-pJeeuee-ke└ueeHee│eles~

mee DeefHe lJele-efJejnsCe nvle nefjCeer-¬Hee│eles ne ke└Leced

ke└voHe&: DeefHe │ecee│eles efJej«e│eved Meeot&ue-efJeČe└eref[leced~ ~2~

mleveefJeefveefnleceefHe nejcegoejced~

mee cevegles ke=└MelevegefjJe Yeejced~

jeefOeke└e leJe efJejns kes└MeJe! ~~ Oe┤gJeHeoefceoced~~ 1~~

mleve-efJeefveefnleced DeefHe nejced Goejced

mee cevegles ke=└Meleveg: FJe Yeejced~ ~1~

mejmeceme=CeceefHe ceue│epeHe*dke└ced~

HeM│eefle efJe<eefceJe JeHegef<e meMe*dke└ced ~2~

mejme-ceme=Ceced DeefHe ceue│epe-He*dke└ced~

HeM│eefle efJe<eced FJe JeHegef<e me-Me*dke└ced~ ~2~

ÚeefmeleHeJevecevegHeceHeefjCeenced~

ceoveonveefceJe Jenefle meoenced~ ~3~

ŮJeefmele-HeJeveced DevegHece-HeefjCeenced~

ceove-onveced FJe Jenefle meoenced~ ~3~

efoefMe efoefMe efke└jefle mepeueke└Cepeeueced~

ve│eveveefueveefceJe efJeieefueleveeueced~ ~4~

efoefMe efoefMe efke└jefle mepeue-ke└Ce-peeueced~

ve│eve-veefueveced FJe efJeieefuele-veeueced~ ~4~

ve│eveefJe<e│eceefHe efke└meue│eleuHeced~

ke└ue│eefle efJeefnlengleeMeefJeke└uHeced~ ~5~

l│epeefle ve HeeefCeleuesve ke└Heesueced~

eeueMeefMeveefceJe mee│eceueesueced~ ~6~

l│epeefle ve HeeefCe-leuesve ke└Heesueced~

yeeue-MeefMeveced FJe mee│eced Deueesueced~ ~5~

nefjefjefle nefjefjefle peHeefle meke└ececed~

efJejnefJeefnlecejCesJe efveke└ececed~ ~7~

Ůeerpe│eos JeYeefCeleefceefle ieerleced~

megKe│eleg kes└MeJeHeocegHeveerleced~ ~8~

Ůeer-pe│eosJe-YeefCeleced Fefle ieerleced~

megKe│eleg kes└MeJe-Heoced GHeveerleced~ ~8~

mee jescee_«eefle meerlke└jesefle efJeueHel│eglke└cHeles leec│eefle

O│ee│el│egodYe┤ceefle Ďeceerueefle Helel│egđeeefle cet«Ý&l│eefHe~

SleeJel│elevegpJejs Jejlevegpeer&JesVe efkeb└ les jmeeled~

mJeJewđeĎeeflece! Ďemeeroefme │eefo l│elke└esšv│eLee nmleke└:~ ~3~

mee jesceeßeefle meerlke└ejesefle efJeueHeefle Glke└cHeles leec│eefle

O│ee│eefle GodYe┤ceefle Ďeceerueefle Heleefle Gđeeefle cet«Ýe|le DeefHe~

SleJeefle De-leveg-pJejs Jej-leveg: peerJesled ve efke└ced les jmeeled

mJe:-Jesđe-Ďeeflece! Ďemeeroefme ve «esled lJe╩e: Dev│eLee ve Devleke└:~ ~1~

mcejelegjeb owJeleJewđe╦đe lJeo*dieme*dieece=lecee$emeeO│eeced~

efJeceglke└yeeOeeb keg└ę<es ve jeOeecegHesvŕ! JeřeeoefHe oeęCeesšefme~ ~4~

mcej-Deelegjeced owJele-Jewđe-╦đe lJeled-De▓-me▓-Dece=le-cee$e-meeO│eeced~

efJeceglke└-yeeOeeced keg└ę<es ve jeOeeced GHe-Fvŕ-Jeřeeled DeefHe oeęCe: Deefme~ ~2~

ke└voHe&pJejmebpJejekeg└ue leveesjeM«e│e&cem│eeefM«ejb

«esleM«evove«evŕce:ke└ceefueveeref«evleemeg mevleec│eeefle~

efke└vleg #eeefvleJeMesve Meerleuelevegb lJeecesJecesJe efĎe│eb

O│ee│evleer jnefme efmLelee ke└Lecemeew #eerCee #eCeb ĎeeefCeefle~ ~5~

ke└voHe&-pJej-me_pJej-Deekeg└ue-levees: DeeŮ«e│e&ced Dem│ee: ef«ejced~

«esle: «evove-«evŕce:-ke└ceefueveer-ef«evleemeg mevleec│eefle~

efke└vleg #eeefvle-JeMesve Meerleue-levegced lJeeced SJe Ske└ced efĎe│eced~

O│ee│evleer jnefme efmLelee ke└Leced Demeew #eerCee #eCeced ĎeeefCeefle~ ~3~

#eCeceefHe efJejn: Hegje ve mesns

ve│eveefveceerefueve efKeVe│ee │e│ee les~

Úeefmeefle ke└Lecemeew jmeeueMeeKeeb

ef«ejefJejnsCe efJeueeske╠│e Hegef<Heleeűeeced~ ~3~

#eCeced DeefHe efJejn: Hegje ve mesns

ve│eve-efveceerueve-efKeVe│ee │e│ee les~

ŮJeefmeefle ke└Leced Demeew jmeeue-MeeKeeced

ef«ej-efJejnsCe efJeueeke╠│e Hegef<Hele-Deűeeced~ ~4~

Fefle ŮeerieerleieesefJevos ceneke└eJ│es efJejefnCeerJeCe&ves

efmveiOeceeOeJees veece «elegLe&meie&:~ ~4~

Denefcen efveJemeeefce │eeefn jeOeecevegve│e ceot«evesve «eeve│esLee:~

Fefle ceOegefjHegCee meKeer efve│eglke└e mJe│eeefceocesl│e Hegvepe&ieeo jeOeeced~ ~1~

Jenefle ceue│emeceerjs ceovecegHeefveOee│e

mHeg└jefle keg└megceefveke└js efJejefn╦o│eouevee│e~

leJe efJejns Jeveceeueer meefKe! meeroefle~ ~Oe┤gJeHeoefceoced~ ~1~

Jenefle ceue│e-meceerjs ceoveced GHeefveOee│e~

mHeg└ýefle keg└megce-efveke└js efJejefn-╦o│e-ouevee│e~ ~1~

onefle efMeefMejce│egKes cejCecevegke└jesefle~

Heleefle ceoveefJeefMeKes efJeueHeefle efJeke└uelejesšefle~ ~2~

onefle efMeefMej-ce│etKes cejCeced Devegke└jesefle~

Heleefle ceove-efJeefMeKes efJeueHeefle efJeke└ue-lej: Deefle~ ~2~

OJeveefle ceOegHemecetns ŮeJeCeceefHe oOeeefle~

ceveefme ke└efueleefJejns efveefMe efveefMe ępecegHe│eeefle~ ~3~

OJeveefle ceOeg-He-mecetns ŮeJeCeced DeefHeoOeeefle~

ceveefme ke└efuele-efJejns efveefMe efveefMe ępeced GHe│eeefle~ ~3~

Jemeefle efJeefHeveefJeleeves l│epeefle ueefueleceefHeOeece~

ueg■efle OejefCeMe│eves yeng efJeueHeefle leJe veece~ ~4~

Jemeefle efJeefHeve-efJeleeves l│epeefle ueefueleced DeefHe Oeece~

ueg■efle OejefCe-Me│eves yeng efJeueHeefle leJeveece~ ~4~

YeCeefle ke└efJepeJeosJe Fefle efJejn efJeueefmelesve~

ceveefme jYemeefJeYeJes nefjęo│eleg megke=└lesve~ ~5~

YeCeefle ke└efJe-pe│eosJe: Fefle efJejn-efJeueefmelesve

ceveefme jYeme-efJeYeJes nefj: Go│eleg megke=└lesve~ ~8~

HetJeb& │e$e meceb lJe│ee jefleHelesjemeeefole: efmeÎ│e-

mleefmceVesJe efvekeg└_pecevceLeceneleerLeW Hegvecee&OeJe:~

O│ee│ebmlJeeceefveMeb peHeVeefHe leJewJeeueeHecev$eeJeueeR

Yet│emlJekeg└«ekeg└cYeefveYe&jHejerjcYeece=leb Jee_Ýefle~ ~1~

HetJe&ced │e$e mececed lJe│ee jefle-Heles: Deemeeefolee: efmeŕt│e:

leefmceved SJe efvekeg└_pe-cevceLe-cene-leerLex Hegve: ceeOeJe:~

O│ee│eved lJeeced De-efveMeced peHeved DeefHe leJe FJe DeeueeHe cev$e-DeeJeueerced~

Yet│e: lJeled-keg└«e-keg└cYe-efveYe&j-Hejerjcce Dece=leced Jee_Ýefle~ ~2~

jeflemegKemeejs ieleceefYemeejs ceoveceveesnjJesMeced~

ve keg└ę efveleefcyeefve! ieceveefJeuecyevecevegmej leb ╦o│esMeced~

Oeerjmeceerjs │ecegveeleerjs Jemeefle Jeves Jeveceeueer~

~Oe┤gJeHeoefceoced~ ~1~

Oeerj-meceerjs │ecegvee-leerjs Jemeefle Jeves Jeveceeueer~

ieesHeer-Heerve-He│eesOej-ceo&ve-«eßeue-ke└j-│egie-Meeueer~ (Oe┤g)

jefle-megKe-meejs ieleced DeefYemeejs ceove-ceveesnj-JesMeced~

ve keg└ę efveleefcyeefve ieceve-efJeuecyeveced Devegmej leced ╦o│esMeced~ ~1~

veecemecesleb ke=└leme*dkes└leb Jeeo│eles ce=ogJesCegced~

yengceveglesšleveg les levegme*dieleHeJeve«eefueleceefHe jsCegced~ ~2~

veece-mecesleced ke=└le-me*dkes└leced Jeeo│eles ce=og JesCegced~

yeng cevegles Deleveg les leveg-me▓le-HeJeve-«eefueleced DeefHe jsCegced~ ~2~

Heleefle Hele$es efJe«eueefle He$es Meef╣leYeJeogHe│eeveced~

j«e│eefle Me│eleb me«eefke└leve│eveb HeM│eefle leJe HevLeeveced~ ~3~

Heleefle Hele$es efJe«eueefle He$es Meef*dke└le-YeJeled-GHe│eeveced~

j«e│eefle Me│eveb me-«eefke└le-ve│eveb HeM│eefle leJe HevLeeveced~ ~3~

cegKejceOeerjb l│epe ce_peerjb efjHegefceJe kes└efuemegueesueced~

«eue meefKe! keg└_peb meefleefcejHeg_peb Meerue│e veerueefve«eesueced~ ~4~

cegKejced DeOeerjced l│epe ceíeerjced efjHegced FJe kes└efue<eg ueesueced~

«eue meefKe keg└íeced me-efleefcej-Heg_peced Meeru│e veerue-efve«eesueced~ ~4~

Gjefme cegjejsęHeefnlenejs Ieve FJe lejueyeueekes└~

leef[efoJe Heerles! jefleefJeHejerles jepeefme megke=└leefJeHeekes└~ ~5~

Gjefme cegjejs: GHeefnle-nejs Ieve FJe lejue-yeueekes└~

leef[led FJe Heerles jefle-efJeHejerles jepemeer meg-ke=└le-efJeHeekes└~ ~5~

efJeieefueleJemeveb Heefj╦lejmeveb Ieý│e peIeveceefHeIeeveced~

efke└meue│eMe│eves He*dke└peve│eves efveefOeefceJe n<e&efveOeeveced~ ~6~

efJeieefuele-Jemeveced Heefj╦le-jMeveced Ieý│e peIeveced DeefHeOeeveced~

efke└meu│e-Me│eves He*dke└pe-ve│eves efveefOeced FJe n<e&-efveoeveced~ ~6~

nefjjefYeceeveer jpeefveefjoeveerefce│eceefHe │eeefle efJejececed~

keg└ę cece Je«eveb melJejj«eveb Hegj│eb ceOegefjHegke└ececed~ ~7~

nefj: DeefYeceeveer jpeefve: Foeveerced F│eced DeefHe │eeefle efJejececed~

keg└ę cece Je«eveced me-lJej-j«eveced Hetj│e ceOeg-efjHeg-ke└ececed~ ~7~

Ůeerpe│eosJes ke=└lenefjmesJes YeCeefle HejcejceCeer│eced~

Ďecegefole╦o│eb nefjceeflemeo│eb vecele megke=└leke└ceveer│eced~ ~8~

Ůeer-pe│eosJes ke=└le-nefj-mesJes YeCeefle Hejce-jceCeer│eced~

Ďecegefole-╦o│eced nefjced Deefle meo│eced vecele meg-ke=└le-ke└ceveer│eced~ ~8~

efJeefke└jefle cegng: ŮJeemeeveeMee: Hegjes cegngjer#eles

ĎeefJeMeefle cegng: keg└_peb ieg_pevcegngye&ng leec│eefle~

j«e│eefle cegng: Me││eeb He│ee&keg└ueb cegngjer#eles

ceoveke└oveke╠ueevle: ke└evles! efĎe│emleJe Jele&les~ ~3~

efJeefke└jefle cegng: ŮJeemeeved DeeMee: Hegjes cegng: F&#eles~

ĎeefJeMeefle cegng: keg└_peced ieg_peved cegng: yeng leec│eefle

j«e│eefle cegng: Me││eeced He│ee&keg└ueced cegng: F&#eles

ceove-ke└ove-uke└evle: ke└evles efĎe│e: leJe Jele&les~ ~1~

lJeotec│esve meceb meceűeceOegvee leericeebMegjmleb ielees

ieesefJevom│e ceveesjLesve «e meceb ĎeeHleb lece: meevŕleeced~

ke└eske└eveeb ke└ęCemJevesve meóMeer oerIee& ceoY│eLe&vee

levcegiOes! efJeHe└ueb efJeuecyevecemeew jc│eesšefYemeej#eCe:~ ~4~

lJeled-Jeec│esve mececed meceűeced DeOegvee efleice-DebMeg: Demleced iele:

ieesefJevom│e ceveesjLesve «e mececed ĎeeHleced lece: meevŕleeced~

ke└eske└eveeced ke└ęCe-mJevesve me╬Meer oerIee& ceod-DeY│eLe&vee

leled-cegiOes efJeHe└ueced efJeuecyeveced Demeew jc│e: DeefYemeej-#eCe:~ ~2~

DeeMeues<eeoveg «egcyeveeoveg veKeesuuesKeeoveg mJeevlepe-

ĎeesodyeesOeeoveg mebYe┤ceeoveg jleejcYeeoveg Ďeerle│ees:~

Dev│eeLes& iele│eesYe┤&ceeefvceefuele│ees: mecYee<eCewpee&velees-

o&cHel│eesefve&efMe ke└es ve ke└es ve leceefme Je┤er[eefJeefceŮees jme:~ ~5~

DeeŮues<eeled Deveg-«egcyeeveeled Deveg-veKe-GuuesKeeled Deveg-mJe-Devle-pe-

Ďe-GodyeesOeeled Deveg-mecYe┤ceeled Deveg-jle-DeejcYeeled Deveg-Ďeerle│ees:

Dev│e-DeLe&ced iele│ees: Ye┤ceeled efceefuele│ees: mebYee<eCew: peevelees:

ocHel│ees: efveefMe ke└: ve ke└: ve leceefme Je┤er[e-efJeefceŮe: jce:~ ~3~

meYe│e«eefke└leb efJev│em│evleeR óMeb efleefcejs HeefLe

Ďeefleleę cegng: efmLelJee cevob Heoeefve efJelevJeleerced~

ke└LeceefHe jn: ĎeeHleece*diewjve*dielejef*dieefYe:

megcegefKe! megYeie: HeM│evme lJeecegHewleg ke=└leeLe&leeced~ ~6~

meYe│e-«eefke└leced efJe-v│em│evleerced óMeced efleefcejs HeefLe

Ďeefle-leę cegng: efmLelJee cevoced Heoeefve efJe-levJeleerced~

ke└Leced DeefHe jn: ĎeeHleeced De▓w: Deve▓-lejef▓efYe:

meg-cegefKe megYeie: HeM│eved me lJeeced GHewleg ke=└le-DeLe&leeced~ ~4~

Fefle ŮeerieerleieesefJevos ceneke└eJ│esšefYemeeefjke└eJeCe&ves

meeke└e*d#eHegC[jerke└e#ees veece He_«ecemeie&:~ ~5~

DeLe leeb ievlegceMelke└eb ef«ejcevegjlke└eb ueleeie=ns ó<ýdJee~

le««eefjleb ieesefJevos ceveefmepecevos meKeer Ďeen~ ~1~

DeLe leeced ievlegced De-Meke╠leeced ef«ejced Devegjke╠leeced uelee-ie=ns óńdJee~

leled-«eefjleced ieesefJevos ceveefme-pe cevos meKeer Ďeen~ ~1~

HeM│eefle efoefMe efoefMe jnefme YeJevleced~

leoOejceOegjceOetefve efHeyevleced~

veeLe! njs! meeroefle jeOee Jeemeie=ns~~ Oe┤gJeHeoefceoced~ ~1~

HeM│eefle efoefMe efoefMe jnefme YeJevleced~

leled-DeOej-ceOegj-ceOetefve efHeyevleced~ ~1~

veeLe njs pe│e veeLe njs,

meeroefle jeOee DeeJeemeie=ns~

lJeoefYemejCejYemesve Jeuevleer

Heleefle Heoeefve efke└│eefvle «euevleer~ ~2~

lJeled-DeefYemejCe-jYemesve Jeuevleer~

Heleefle Heoeefve efke└│eefvle «euevleer~ ~2~

efJeefnleefJeMeoefyemeefke└meue│eJeue│ee~

peerJeefle Hejefcen leJe jefleke└ue│ee~ ~3~

efJeefnle-efJeMeo-efyeme-efke└meue│e-Jeue│ee~

peerJeefle Hejced Fn leJe jefle-ke└ue│ee~ ~3~

cegngjJeueesefke└leceC[veueeruee~

ceOegefjHegjnefceefle YeeJeveMeeruee~ ~4~

cegng: DeJeueesefke└le-ceC[ve-ueeruee

ceOeg-efjHeg: Denced Fefle YeeJeve-Meeruee~ ~4~

lJeefjlecegHewefle ve ke└LeceefYemeejced~

nefjefjefle Jeoefle meKeercevegJeejced~ ~5~

lJeefjleced GHewefle ve ke└Leced DeefYemeejced~

nefj: Fefle Jeoefle meKeerced DevegJeejced~ ~5~

efMue<│eeefle «egcyeefle peueOejke└uHeced~

nefjęHeiele Fefle efleefcejceveuHeced~ ~6~

efŮdue<│eefle «egcyeefle peueOej-ke└uHeced~

nefj: GHeiele Fefle efleefcejced DeveuHeced~ ~6~

YeJeefle efJeueefcyeefve efJeieefueleueppee~

efJeueHeefle jesefoefle Jeemeke└meppee~ ~7~

YeJeefle efJeueefcyeefve efJeieefuele-ueppee~

efJeueHeefle jesefoefle Jeemeke└-meppee~ ~7~

Ůeerpe│eosJeke└Jesefjocegefoleced~

jefmeke└peveb levegleeceeflecegefoleced~ ~8~

Ůeer-pe│eosJe-ke└Jes: Foced Gefoleced~

jefmeke└-peveced levegleeced Deefle-cegefoleced~ ~8~

efJeHegueHegueke└Heeefue: mHe└erlemeerlke└ejcevle-

pee|velepeef[ceke└ekeg└J│eekeg└ueb J│eenjvleer~

leJe efke└leJe! efJeOee│eecevoke└voHe&ef«evleeb

jmepeueefOeefveceivee O│eeveueivee ce=iee#eer~ ~2~

efJeHegue-Hegueke└-Heeefue: mHe└erle-meerlke└ejced Devle:-

peefiele-peef[le-ke└ekeg└-J│eekeg└ueced J│eenjvleer~

leJe efke└leJe efJeOee│e Decevo-ke└voHe&-ef«evleeced

jme-peueefveefOe-ceie>e O│eeve-ueie>e ce=iee#eer~ ~2~

De▓s<JeeYejCeb ke└jesefle yengMe: He$esšefHe me_«eeefjefCe

ĎeeHleb lJeeb HeefjMe*dke└les efJelevegles Me││eeb ef«ejb O│ee│eefle~

Fl│eeke└uHeefJeke└uHeleuHej«eveeme*dke└uHeueerueeMele-

J│eemelke└eefHe efJevee lJe│ee Jejlevegvew<ee efveMeeb ves<│eeefle~~3~

De▓s<eg DeeYejCeced ke└jesefle yengMe: He$es DeefHe meßeeefjefCe

ĎeeHleced lJeeced HeefjMe*ke└les efJelevegles Me││eeced ef«ejced O│ee│eefle~

Fefle Deeke└uHe-efJeke└uHe-leuHe-j«evee-me[ke└uHe-ueeruee-Mele-

J│eemeke╠lee DeefHe efJevee lJe│ee Jej-leveg: ve S<ee efveMeeced ves<│eeefle~ ~3~

De$eevlejs «e keg└ueýekeg└ueJelce&Ieele-

me_peeleHeeleke└ FJe mHeg└ýuee_ÝveŮeer:~

ye=voeJeveevlejceoerHe│eobMegpeeuew

efo&ke╠megvojerJeove«evoveefyevogefjvog:~ ~1~

De$e Devlejs «e keg└ueýe keg└ue-Jelce&-Ieele

meíeele-Heeleke└ FJe mHeg└ý-uee_Ýve-Ůeer:~~

Je=voeJeve-Devlejced DeoerHe│eled DebMeg-peeuew:

efoked└-megvojer-Jeove-«evove-efyevog: Fvog:~ ~1~

Ďemejefle MeMeOejefyecyes efJeefnleefJeuecyes «e ceeOeJes efJeOegje~

efJejef«eleefJeefJeOeefJeueeHeb mee HeefjleeHeb «eke└ejes««ew:~ ~2~

Ďemejefle MeMe-Oej efyecyes efJeefnle-efJeuecyes «e ceeOeJes efJeOegje~

efJejef«ele-efJeefJeOe-efJeueeHeced mee HeefjleeHeced «eke└ej G««ew:~ ~2~

ke└efLelemece│esšefHe nefjjnn ve │e│eew Jeveced~

cece efJeHe└uecesleoveg¬HeceefHe │eewJeveced~

│eeefce ns! ke└efcen MejCeb meKeerpeveJe«eveJeef_«elee~

│eovegiecevee│e efveefMe ienveceefHe Meerefueleced~

lesve cece ╦o│eefceocemeceMejke└erefueleced~ ~2~

ke└efLele-mece│es DeefHe nefj: Denn ve │e│eew Jeveced~

cece efJeHe└ueced Sleod Deveg¬Heced DeefHe │eewJeveced~ ~1~

│eled Devegiecevee│e efveefMe ienveced DeefHe Meerefueleced

lesve cece ╦o│eced Foced Demece-Mej-ke└erefueleced~ ~2~

cece cejCecesJe JejefceefleefJeleLekes└levee~

efke└efceefle efJe<eneefce efJejneveuece«eslevee~ ~3~

cece cejCeced SJe Jejced Fefle efJeleLe-kes└levee~

efke└ced Fefle efJe<eneefce efJejn-Deveueced De«eslevee~ ~3~

Denn ke└ue│eeefce Jeue│eeefoceefCeYet<eCeced~

nefjefJejnonveJenvesve yengot<eCeced~ ~4~

Denn ke└ue│eeefce Jeue│e-Deeefo-ceefCe-Yeg<eCeced~

nefj-efJejn-onve-Jenvesve yeng-ot<eCeced~ ~5~

ceecenn efJeOegj│eefle ceOegjceOeg│eeefceveer~

ke└eefHe nefjcevegYeJeefle ke=└lemegke=└leke└eefceveer~ ~5~

ceece Denn efJeOegj│eefle ceOegj-ceOeg-│eeefceveer~

ke└e DeefHe nefjced DevegYeJeefle ke=└le-megke=└le-ke└eefceveer~ ~4~

keg└megcemegkeg└ceejlevegcelevegMejueerue│ee~

m$eieefHe ╦efo nefvle ceeceefleefJe<eceMeerue│ee~ ~6~

keg└megce-megkeg└ceej-levegced De-leveg-Mej-ueerue│ee~

m$eied DeefHe ╦efo nefvle ceeced Deefle-efJe<ece-Meerue│ee~ ~6~

Denefcen efveJemeeefce veieefCeleJeveJeslemee~

mcejefle ceOegmetovees ceeceefHe ve «eslemee~ ~7~

Denced Fn efveJemeeefce ve-ieefCele-Jeve-Jeslemee

mcejefle ceOeg-metovees ceeced DeefHe ve «eslemee~ ~7~

nefj«ejCeMejCepe│eosJeke└efJeYeejleer~

Jemeleg ╦efo │egJeefleefjJe ke└esceueke└ueeJeleer~ ~8~

nefj-«ejCe-MejCe-pe│eosJe-ke└efJe-Yeejleer~

Jemeleg ╦efo │egJeefle: FJe ke└esceue-ke└ueeJeleer~ ~8~

leefke╠leb ke└eceefHe ke└eefceveerceefYeme=le: efkeb└ Jee ke└ueekes└efueefYe-

ye&Îes yevOgefYejvOke└eefjefCe! JeveewHeevles efke└ceg Ye┤ec│eefle~

ke└evle: ke╠ueevlecevee ceveeieefHe HeefLe ĎemLeelegcesJee#ece:

me*dkes└leerke=└lece_peg Je_pegueueleekeg└_pesšefHe │eVeeiele:~ ~3~

leled efke└ced ke└eced DeefHe ke└eefceveerced DeefYeme=le: efkeb└Jee ke└uee-kes└efueefce:

yeŕt: yevOgefYe: DevOeke└eefjefCe Jeve-GHeevles efke└ceg Ye┤ec│eefle~

ke└evle: ke╠ueevle-cevee: ceveeied DeefHe HeeefLe Ďemleelegced SJe De-#ece:

mebkes└leerke=└le ce_peg-Je_pegue-uelee-keg└íes DeefHe │eled ve Deeiele:~ ~3~

DeLeeieleeb ceeOeyecevlejsCe meKeerefce│eb Jeer#│e efJe<eeocetke└eced~

efJeMe*dke└ceevee jefceleb ke└│eeefHe peveeo&veb ó<ýJeosleoen ~4~

DeLe Deeieleced ceeOeJeced DevlejsCe meKeerced F│eced Jeer#│e efJe<eeo-cetke└eced~

efJeMe*dke└ceevee jefceleced ke└│ee DeefHe peveeo&veced óńJeled Sleled Deen~ ~1~

mcejmecejesef«eleefJejef«eleJesMee~

ieefuelekeg└megceojefJeuegefuelekes└Mee~

ke└eefHe «eHeuee ceOegefjHegCee efJeuemeefle │egJeeflejefOeke└iegCee~ ~1~

nefjHeefjjcYeCeJeefueleefJeke└eje~

keg└«eke└ueMeesHeefj lejefueleneje~ ~2~

ke└e DeefHe «eHeuee ceOeg-efjHegCee~

efJeuemeefle │egJeefle: DeefOeke└-iegCee~

nefj-HeefjjcYeCe-Jeefuele-efJeke└eje~

keg└«e-ke└ueMe-GHeefj lejefuele-neje~ ~2~

efJe«eueoueke└ueefueleeveve«evŕ~

leoOejHeevejYemeke=└lelevŕe~ ~3~

efJe«eueod-Deueke└-ueefuele-Deeveve-«evŕe

lele-DeOej-Heeve-jYeme-ke└=le-levŕe~ ~3~

«e_«euekeg└C[ueoefueleke└Heesuee~

cegKeefjlejmevepeIeveieefleueesuee~ ~4~

«eßeue-keg└C[ue-oefuele-ke└Heesuee~

cegKeefjle-jmeve-peOeve-ieefle-ueesuee~ ~4~

oef│eleefJeueesefke└leueefppelenefmelee~

yengefJeOeket└efpelejeflejmejefmelee~ ~5~

oef│ele-efJeueesefke└le-ueefppele-nefmelee

yeng-efJeOe-ket└efpele-jefle-jme-jefmelee~ ~5~

efJeHegueHegueke└He=LegJesHeLegYe*diee~

ÚeefmeleefveceerefueleefJeke└meove*diee~ ~6~

efJeHegue-Hegueke└-He=Leg-JesHeLeg-Ye▓e~

ŮJeefmele-efveceerefuele-efJeke└meled-Deve▓e~ ~3~

Ůecepeueke└CeYejmegYeieMejerje~

HeefjHeefleleesjefme jeflejCeOeerje~ ~7~

Ůece-peue-ke└Ce-Yej-megYeie-Mejerje~

Heefj-Heeflele-Gjefme jefle-jCe-Oeerje~ ~7~

Ůeerpe│eosJeYeefCelenefjjefceleced~

peve│ele g ke└efueke└ueg<eb HeefjMeefceleced~ ~8~

Ůeer-pe│eosJe-YeefCele-nefj-jefceleced~

ke└efue-ke└ueg<eced peve│eleg HeefjMeefceleced~ ~8~

efJejnHeeC[gjcegjeefjcegKeecyegpeđegeflej│eb eflej│eVeefHe Jesoveeced~

efJeOegjleerJe leveesefle ceveesYegJe: meg╦o│es ╦o│es ceoveJ│eLeeced~ ~5~

efJejn-HeeC[g-cegj-Deefj-cegKe-Decyegpe-

đegefle: De│eced eflej│eved DeefHe Jesoveeced~

efJeOeg: DeleerJe leveesefle cevees-YegJe:

meg-╦o│es ╦o│es ceove-J│eeLeeced~ ~9~

mecegefoleceoves jceCeerJeoves «egcyeveJeefueleeOejs~

ce=ieceoefleuekeb└ efueKeefle meHeguekeb└ ce=ieefceJe jpeveerke└js~

jceles │ecegveeHegefueveJeves efJepe│eer cegjeefjjOegvee~

~~ Oe┤gJeHeoefceoced~ ~1~

me-cegefole-ceoves jceCeer-Jeoves «egcyeve-Jeefuele-DeOejs~

ce=ie-ceo-efleueke└ced efueKeefle me-Hegueke└ced ce=ieced FJe jpeveer-ke└js~ ~1~

Ieve«e│eęef«ejs j«e│eefle ef«ekeg└js lejefueleleęCeeveves~

keg└jyeke└keg└megceb «eHeueemeg<eceb jefleHeeflece=ieke└eveves~ ~2~

Ieve-«e│e-ęef«ejs j«e│eefle ef«ekeg└js lejefuele-leęCe-Deeveves~

keg└jyeke└-keg└megceced «eHeuee-meg<ececed jefle-Heefle-ce=ie-ke└eveves~ ~2~

jefleie=npeIeves efJeHegueeHeIeves ceveefmepeke└veke└emeves~

ceefCemeejmeveb leesjCenmeveb efJeefke└jefle ke=└leJeemeves~ ~3~

jefle-ie=n-peIeves efJeHegue-DeHeIeves ceveefmepe-ke└veke└-Deemeves~

ceefCece│e-jmeveced leesjCe-nmeveced efJeefke└jefle ke=└le-Jeemeves~ ~5~

«ejCeefke└meue│es ke└ceueeefveue│es veKeceefCeieCeHetefpeles~

yeefnjHeJejCeb │eeJeke└YejCeb peve│eefle ╦efle │eesefpeles~ ~4~

«ejCe-efke└meue│es ke└ceuee-efveue│es veKe-ceefCe-ieCe-Hetefpeles~

yeefn: DeHeJejCeced │eeJeke└-YejCeced peve│eefle ╦efo │eesefpeles~ ~6~

Ieý│eefle megIeves keg└«e│egieieieves ce=ieceoęef«e¬ef<eles~

ceefCemejceceueb leejke└Heýueb veKeoMeefMeYetef<eles~ ~5~

Ieý│eefle meg-Ieves keg└«e-│egie-ieieves ce=ie-ceo-ęef«e-¬ef<eles~

ceefCe-mejced De-ceueced leejke└-Heýueced veKe-Heo-MeefMe-Yetef<eles~ ~3~

efpeleefyemeMeke└ues ce=ogYegpe│egieues ke└jleueveefueveeroues~

cejke└leJeue│eb ceOegke└jefve«e│eb efJelejefle efnceMeerleues~ ~6~

efpele-efyeme-Meke└ues ce=og-Yegpe-│egiegues ke└j-leue-veefueveer-oues~

cejke└le-Jeue│eced ceOegke└j-efve«e│eced efJelejefle efnce-Meerleues~ ~4~

jce│eefle megóMeb ke└eceefHe megYe=Meb Keue nueOejmeesojs~

efke└ceHe└ueceJemeb ef«ejefcen efJejmeb Jeo meefKe! efJeýHeesojs~ ~7~

jce│eefle meg-óMeced ke└eced DeefHe meg-Ye=Meced ke└ue-nue-Oej-meesojs~

efke└ced DeHe└ueced DeJemeced ef«ejced Fn efJe-jmeced Jeo meefKe efJeýHe-Gojs~ ~7~

Fn jmeYeCeves ke=└lenefjiegCeves ceOegefjHegHeomesJekes└~

ke└efue│egie«eefjleb ve Jemelegogefjleb ke└efJeve=Hepe│eosJekes└~ ~8~

Fn jme-YeCeves ke=└le-nefj-iegCeves ceOeg-efjHeg-Heo-mesJekes└~

ke└efue-│egie-jef«eleced ve Jemeleg ogefjleced ke└efJe-ve=He-pe│eosJekes└~ ~8~

vee│eele: meefKe! efveo&│ees │eefo Me■mlJeb otefle! efkeb└ ot│emes

mJe«Ývob yengJeuueYe: me jceles efkeb└ le$e les ot<eCeced~

HeM│eeđe efĎe│eme*diecee│e oef│elem│eeke=└<│eceeCeb iegCew-

ęlke└C■eefle&YejeefoJe mHeg└ýefoob «esle: mJe│eb │eem│eefle~ ~6~

ve Dee│eele: meefKe efveo&│e: │eefo Me■: lJeced otefle efke└ced ot│emes

mJe«Ývoced yeng-JeuueYe: me jceles efke└ced le$e les ot<eCeced~

HeM│e Deđe efĎe│e-me▓cee│e oef│elem│e Deeke=└ńceeCeced iegCew:

Glke└C■e-Deeefle&-Yejeled FJe mHeg└ýled Foced «esle: mJe│eced │eem│eefle~ ~2~

Deefveuelejuekeg└Jeue│eve│evesve~

leHeefle ve mee efke└meue│eMe│evesve~

meefKe! │ee jefcelee Jeveceeefuevee~~ Oe┤gJeHeoefceoced~ ~1~

Deefveue-lejue-keg└Jeue│e-ve│evesve~

leHeefle ve mee efke└meue│e-Me│evesve~ ~1~

efJeke└efmelemejefmepeueefuelecegKesve~

mHeg└ýefle ve mee ceveefmepeefJeefMeKesve~ ~2~

efJeke└efmele-mejefmepe-ueefuele-cegKesve

mHeg└ýefle ve mee ceveefmepe-efJeefMeKesve~ ~2~

Dece=leceOegjce=oglejJe«evesve~

pJeueefle ve mee ceue│epeHeJevesve~ ~3~

Dece=le-ceOegj-ce=oglej-Je«evesve~

pJeueefle ve mee ceue│epe-HeJevesve~ ~3~

mLeuepeueęnęef«eke└j«ejCesve~

ueg■efle ve mee efnceke└jefke└jCesve~ ~4~

mLeue-peue-ęn-ęef«e-ke└j-«ejCesve~

ueg■efle ve mee efnce-ke└j-efke└jCesve~ ~4~

mepeuepeueomecego│eęef«ejsCe~

oueefle ve mee ╦efo ef«ejefJejnsCe~ ~5~

mepeue-peueo-mecego│e-ęef«ejsCe~

oueefle ve mee ╦efo ef«ej-efJejnsCe~ ~5~

ke└veke└efveke└<eęef«eMegef«eJemevesve~

MJeefmeefle ve mee Heefjpevenmevesve~ ~6~

ke└veke└-efveke└<e-ęef«e-Megef«e-Jemevesve~

MeJeefmeefle ve mee Heefjpeve-nmevesve~ ~6~

meke└ueYegJevepeveJejleęCesve~

Jenefle ve mee ępeceefleke└ęCesve~ ~7~

meke└ue-YegJeve-peve-Jej-leęCesve~

Jenefle ve mee ępeced Deefle-ke└ęCesve~ ~7~

Ůeerpe│eosJeYeefCeleJe«evesve~

ĎeefJeMeleg nefjjefHe ╦o│ecevesve~ ~8~

Ůeer-pe│eosJe-YeefCele-Je«evesve~

ĎeefJeMeleg nefj: DeefHe ╦o│eced Devesve~ ~8~

ceveesYeJeevevove! «evoveeefveue!

Ďemeero js oef#eCe! ceg_«e Jeeceleeced~

#eCeb peielĎeeCe! efJeOee│e ceeOeJeb

Hegjes cece ĎeeCenjes YeefJe<│eefme~ ~7~

ceve: YeJe-Deevevove-«evove-Deefveue Ďemeero js oef#eCe ceg_«e Jeeceleeced~

#eCeced peieled-ĎeeCe efJeOee│e ceeOeJeced Hegj: cece ĎeeCe-nj: YeefJe<│eefme~ ~1~

efjHegefjJe meKeermebJeemeesš│eb efMeKeerJe efnceeefveuees

efJe<eefceJe megOeejefMceot&jb ogveesefle cevees ieles~

╦o│eceo│es leefmceVesJeb HegveJe&ueles yeueeled

keg└Jeue│eóMeeb Jeece: ke└ecees efveke└eceefvej*dkeg└Me:~ ~8~

efjHeg: FJe meKeer-mebJeeme: De│eced efMeKeer FJe efnce-Deefveue:

efJe<eced FJe megOee-jefMece: otjced ogveesefle ceve: ieles~

╦o│eced De-o│es leefmceved SJeced Hegve: Jeueles yeueeled

keg└Jeue│e-óMeeced Jeece: ke└ece: efveke└ece-efvej*dkeg└Me:~ ~2~

yeeeOeeb efJeOesefn ceue│eeefveue! He_«eyeeCe!

ĎeeCeeved ie=neCe ve ie=nb HegvejeŮeef│e<│es~

efkeb└ les ke=└leevleYeefieefve! #ece│ee lej*diew-

j▓eefve efme_«e cece Meec│eleg osnoen:~ ~1~

yeeOeeced efJeOesefn ceue│e-Deefveue HebßeyeeCe

ĎeeCeeved ie=nCe ve ie=nced Hegve: DeeŮeef│e<│es~

efke└ced les ke=└leevle-Yeefieefve #ece│ee lej▓s:

De▓efve efmeße cece Meec│eleg osn-oen:~ ~3~

Fefle ŮeerieerleieesefJevo ceneke└eJ│es pe│eosJeke=└leew efJeĎeueyOeeJeCe&ves

veeiejveeje│eCees veece meHlecemeie&:~ ~7~

DeLe ke└LeceefHe │eeeVeeR efJeveer│e

mcejMejpepee|jleeefHe mee ĎeYeeles~

Devegve│eJe«eveb Jeovleceűes

ĎeCeleceefHe efĎe│eceen meeY│emet│eced~ ~1~

DeLe ke└Leced DeefHe │eeefceveerced efveveer│e

mcej-Mej-pepe&efjlee DeefHe mee Ďe-Yeeles

Devegve│e-Je«eveced Jeovleced Deűes

ĎeCeleced DeefHe efĎe│eced Deen me-DeY│emet│eced~ ~1~

jpeefvepeefveleiegępeeiejjeieke└<eeef│eleceuemeefveces<eced~

Jenefle ve│evecevegjeceefceJe mHeg└ýcegefolejmeeefYeefveJesMeced~

│eeefn ceeOeJe! │eeefn kes└MeJe! cee Jeo kew└leJeJeeoced~

leecevegmej mejmeeręnuees«eve! │ee leJe njefle efJe<eeoced~

jpeefve-peefvele-iegę-peeiej-jeie-ke└<eeef│eleced Deueme-efveces<eced~

Jenefle ve│evececed Devegjeieced FJe mHeg└ýced Gefole-jme-DeefYeefveJesMeced~ ~1~

nefj nefj │eeefn ceeOeJe │eeefn kes└MeJe cee Jeo kew└leJe-Jeeoced~

leeced Devegmej mejmeer-ęn-uees«eve │ee leJe njefle efJe<eeoced~

~ Oe┤gJeHeoefceoced~ ~1~

ke└ppeueceefueveefJeuees«eve«egcyeveefJejef«eleveerefuece¬Heced~

oMeveJemeveceęCeb leJe ke=└<Ce! leveesefle leveesjveg¬Heced~ ~2~

ke└ppeue-ceefueve-efJeuees«eve-«egcyeve-efJejef«ele-veerefuece-¬Heced~

oMeve-Jemeveced DeęCeced leJe ke=└<Ce leveesefle levees: Deveg¬Heced~ ~2~

JeHegjvegJenefle leJe mcejme*diejKejveKej#elejsKeced~

cejke└leMeke└ueke└efueleke└ueOeewleefueHesefjJe jeflepe│euesKeced~ ~3~

JeHeg: DevegJenefle leJe mcej-me▓j-Kej-veKej-#ele-jsKeced~

cejke└le-Meke└ue-ke└efuele-ke└ueOeewle-efueHes: FJe jefle-pe│e-uesKeced~ ~3~

«ejCeke└ceueieueouelke└ke└efmelke└efceob leJe ╦o│ecegoejced~

oMe&│eleerJe yeefnce&oveÎgceveJeefke└meue│eHeefjJeejced~ ~4~

«ejCe-ke└ceue-ieueled-Deueke╠leke└-efmeke╠leced Foced leJe ╦o│eced Goejced~

oMe&│eefle FJe yeefn: ceove-ŕgce-veJe-efke└meue│e-HeefjJeejced~ ~4~

oMeveHeob YeJeoOejieleb cece peve│eefle «esleefme Kesoced~

ke└Le│eefle ke└LeceOegveeefHe ce│ee men leJe JeHegjsleoYesoced~ ~5~

oMeve-Heoced YeJeled-DeOej-ieleced cece peve│eefle «esleefme Kesoced~

ke└Le│eefle ke└Leced DeOegvee DeefHe ce│ee men leJe JeHeg: Sleled DeYesoced~ ~5~

yeefnefjJe ceefuevelejb leJe ke=└<Ce! ceveesšefHe YeefJe<│eefle vetveced~

ke└LeceLe Je_«e│emes pevecevegielecemeceMejpJejotveced~ ~6~

yeefn: FJe ceefuevelejb leJe ke=└<Ce ceve: DeefHe YeefJe<│eefle vetveced~

ke└Leced DeLe Je_«e│emes peveced Devegieleced De-mece-Mej-pJej-otveced~ ~6~

Ye┤ceefle YeJeeveyeueeke└Jeuee│e Jeves<eg efke└ce$e efJeef«e$eced~

ĎeLe│eefle Hegleefvekew└Je JeOetJeOeefveo&│eyeeue«eefj$eced~ ~7~

Ye┤ceefle YeJeeved Deyeuee-ke└Jeuee│e Jeves<eg efke└ced De$e efJeef«e$eced~

ĎeLe│eefle Hetleefveke└e FJe JeOet-JeOe-efveo&│e-yeeue-«eefj$eced~ ~7~

Ůeerpe│eosJeYeefCelejefleJeef_«eleKeeefC[le│egJeefleefJeueeHeced~

Me=Cegle megOeeceOegjb efJeyegOeeue│eleesšefHe ogjeHeced~ ~8~

Ůeer-pe│eosJe-YeefCele-jefle-Jeef_«ele-KeefC[le-│egJeefle-efJeueeHeced~

Me=Cegle megOee-ceOegjced efJeyegOee: efJeyegOe-Deeue│ele: DeefHe ogjeHeced~ ~8~

leJesob HeM│evl│ee: Ďemejovegjeieb yeefnefjJe

efĎe│eeHeeoeuelke└«ÝgefjleceęCeđeesefle╦o│eced~

ceceeđe ĎeK│eeleĎeCe│eYejYe*diesve! efke└leJe!

lJeoeueeske└: Meske└eoefHe efke└ceefHe ueppeeb peve│eefle~ ~2~

leJe Foced HeM│evl│ee: Ďemejled-Devegjeieced yeefn: FJe

efĎe│ee-Heeo-Deueke╠le-Ýgefjle-DeęCe-đeesefle-╦o│eced~

cece Deđe Ďe-K│eele-ĎeCe│e-Yej-Yebiesve efke└leJe

lJeled-Deeueeske└: Meeske└eled DeefHe efke└ced DeefHe ue_peeced peve│eefle~ ~2~

Fefle ŮeerieerleieesJeervos

KeefC[[leeJeCe&ves efJeue#│eue#ceerHeeflevee&cee<ýcemeie&:~ ~8~

DeLeleeb cevceLeefKeVeeb jeflejmeefYeVeeb efJe<eeomecHeVeeced~

Devegef«eefvlelenefj«eefjleeb ke└uenevleefjleecegJee«e jnmeer meKeer~  ~1~

DeLe leeced cevceLe-efKeVeeced jefle-jme-efYeVeeced efJe<eeo-mecHeVeeced~

Deveg-ef«eefvlele-nefj-«eefjleeced ke└uen-Devleefjleeced GJee«e jnefme meKeer~ ~1~

nefjjefYemejefle Jenefle ceOegHeJeves~

efke└ceHejceefOeke└megKeb meefKe! YeJeves~

ceeOeJes cee keg└ę ceeefveefve! ceevece│es~ Oe┤gJeHeoefceoced~ ~1~

nefj: DeefYemejefle Jenefle ceOeg-HeJeves~

efke└ced DeHejced DeefOeke└-megKeced meefKe YeJeves~ ~1~

ceeOeJes cee keg└ę ceeefveefve ceeveced De│es~

leeueHe└ueeoefHe iegęceeflemejmeced~

efkeb└ efJeHe└ueerkeg└ę<es keg└«eke└ueMeced~ ~2~

leeue-He└ueeled DeefHe iegęced Deefle-mejmeced~

efke└ced efJeHe└ueerkeg└ę<es keg└«e-ke└ueMeced~ ~2~

efke└efceefle efJe<eeroefme jesefoef<e efJeke└uee~

efJenmeefle │egJeefle! meYee leJe meke└uee~ ~3~

efke└ced Fefle efJe<eeroefme jesefoef<e efJeke└uee

efJenmeefle │egJeefle-meYee leJe meke└uee~ ~4~

ce=ogveefueveeroueMeerleueMe│eves!

nefjceJeueeske└│e meHe└ue│e ve│eves~ ~4~

ce=og-veefueveer-oue-Meerleue-Me│eves~

nefjced DeJeueeske└│e meHe└ue│e ve│eves~ ~5~

peve│eefme ceveefme efke└efceefle iegęKesoced~

Me=Ceg cece Je«eveceveerefnleYesoced~ ~5~

peve│eefme ceveefme efke└ced Fefle iegę Kesoced~

Ů=Ceg cece Je«eveced Deved-Fe|nle-Yesoced~ ~6~

nefjęHe│eeleg Jeoleg yengceOegjced~

efke└efceefle ke└jesef<e ╦o│eceefleefJeOegjced~ ~6~

nefj: GHe│eeleg Jeoleg yeng ceOegjced~

efke└ced Fefle ke└jesef<e ╦o│eced Deefle-efJeOegjced~ ~7~

ke└efle ve ke└efLeleefceocevegHeoceef«ejced~

cee Heefjnj nefjceefleMe│eęef«ejced~ ~7~

Ůeerpe│eosJeYeefCeleceefleueefueleced~

megKe│eleg jefmeke└peveb nefj«eefjleced~ ~8~

Ůeer-pe│eosJe-YeefCeleced Deefle-ueefueleced~

megKe│eleg jefmeke└-peveced nefj-«eefjleced~ ~8~

efmveiOes │elHeę<eeefme │elĎeCeceefle mleyOeeefme │eŕeefieefCe!

ots<emLeeefme │eogvcegKes efJecegKeleeb │eeleeefme leefmceved efĎe│es~

leđeglkeb└ efJeHejerleke└eefjefCe! leJe ŮeerKeC[«e«ee& efJe<eb

MeerleebMegmleHevees efnceb ngleJen: Če└er[ecegoes │eelevee:~ ~2

efmveiOes │eled Heę<ee Deefme │eled ĎeCeceefle mleyOee Deefme │eled jeefieefCe

ots<e-mLee Deefme │eled GvcegKes efJecegKeleeced │eelee Deefme leefmceved efĎe│es~

leled │eg╩eced efJeHejerle-ke└eefjefCe leJe Ůeer-KeC[-«e«ee&-efJe<eced

Meerle-DebMeg: leHeve: efnceced ngleJen: ke└er[e-cego: │eelevee~ ~2~

Fefle ŮeerieerleieesefJevos ceneke└eJ│es ke└uenevleefjleeJeCe&vecegiOecegkeg└voes veece veJecemeie&:~ ~9~

DeLeevlejs ceme=Cejes<eJeMeece meerce-

efve:Úemeefve:mencegKeeR megcegKeercegHesl│e~

meJe┤er[ceeref#ele meKeerJeoveeb efoveevles

meevevoieodieoHeob nefjefjl│egJee«e~ ~1~

DeLe Devlejs ceme=Ce-jes<e-JeMeeced De-meerce-

efve:-Ůeeme-efve:-men-cegKeerced meg-cegKeerced GHesl│e~

me-Je┤er[ced F&ef#ele-meKeer-Jeoveced efove-Devles

me-Deevevo-ieodieo-Heoced nefj: Fefle GJee«e~ ~1~

Jeoefme │eefo efke└ef_«eoefHe ovleęef«eke└ewcegoer

njefle ojefleefcejceefleIeesjced~

mHeg└joOejMeerOeJes leJe Jeove«evŕcee

jes«e│eefle uees«eve«eke└esjced~

efĎe│es! «eeęMeerues! ceg_«e ceef│e ceeveceefveoeveced~

meHeefo ceoveeveuees onefle cece ceevemeb

osefn cegKeke└ceueceOegHeeveced~ ~Oe┤gJeHeoefceoced~ ~1~

Jeoefme │eefo efke└ef_«eled DeefHe ovle-ęef«e-ke└ewcegoer

njefle oj-efleefcejced Deefle-Ieesjced~

mHeg└jled-DeOej-meerOeJes leJe Jeove-«evŕcee

jes«e│eefle uees«eve-«eke└esjced~ ~2~

efĎe│es «eeę-Meerues

cegße ceef│e ceeveced De-efveoeveced~

meHeefo ceove-Deveue: onefle cece ceevemeced

osefn cegKe-ke└ceue-ceOeg-Heeveced~

mel│ecesJeeefme │eefo megoefle! ceef│e ke└esefHeveer

osefn KejveKe MejIeeleced~

Ieý│e YegpeyevOeveb peve│e joKeC[veb

│esve Jee YeJeefle megKepeeleced~ ~2~

mel│eced SJe Deefme │eefo meg-oefle ceef│e ke└esefHeveer

osefn Kej-veKej-Mej-Ieeleced~

Ieý│e Yegpe-yevOeveced peve│e jo-KeC[veced

│esve Jee YeJeefle megKe-peeleced~ ~2~

lJeceefme cece Yet<eCeb lJeceefme cece peerJeveb

lJeceefme cece YeJepeueefOejlveced~

YeJeleg YeJeleern ceef│e melelecevegjesefOeveer

le$e cece ╦o│eceefle│elveced~ ~3~

lJeced Deefme cece Yet<eCeced lJeced Deefme cece peerJeveced

lJeced Deefme cece YeJe-peueefOe-jlveced~

YeJeleg YeJeleer Fn ceef│e meleleced DevegjesefOeveer

le$e cece ╦o│eced Deefle-│elveced~ ~3~

veerueveefueveeYeceefHe leefvJe! leJe uees«eveb

Oeej│eefle ke└eske└veo¬Heced~

keg└megceMejyeeCeYeeJesve│eefo j_pe│eefme

ke=└<Ceeefceocesleoveg¬Heced~ ~4~

veerue-veefueve-DeeYeced DeefHe leefvJe leJe uees«eveced

Oeej│eefle ke└eske└veo-¬Heced~

keg└megce-Mej-yeeCe-YeeJesve │eefo jíe│eefme

ke=└<Ceced Foced Sleled Deveg¬Heced~ ~4~

mHeg└jleg keg└«ekeg└cYe│eesęHeefj ceefCece_pejer

j_pe│eleg leJe ╦o│eosMeced~

jmeveg jmeveeefHe leJe IevepeIeveceC[ues

Iees<e│eleg cevceLeefveosMeced~ ~5~

mHeg└jleg keg└«e-keg└cYe│ees: GHeefj ceefCe-ce_pejer

jíe│eleg leJe ╦o│e-osMeced~

jmeleg jMevee DeefHe leJe peIeve-Ieve-ceC[ues

Iees<e│eleg cevceLe-efveosMeced~ ~5~

mLeueke└ceueie_peveb cece ╦o│ej_peveb

peefvelejeflej*dieHejYeeieced

YeCe ceme=CeJeeefCe! ke└jJeeefCe«ejCeot│eb

mejmeuemeouelke└ke└jeieced~ ~6~

mLeue-ke└ceue-ieíeveced cece ╦o│e-jíeveced

peefvele-jefle-j▓ HejYeeieced~

YeCe ceme=Ce-JeeefCe ke└jJeeefCe «ejCe-ot│eced

mejme-uemeled-Deueke╠leke└-jeieced~ ~6~

mcejiejueKeC[veb cece efMejefme ceC[veb

osefn HeoHeuueJecegoejced~

pJeueefle ceef│e oeęCees ceoveke└oveeveues

njleg leogHeeefnleefJeke└ejced~ ~7~

mcej-iejue-KeC[veced cece efMejefme ceC[veced

Oesefn Heo-HeuueJeced Goejced~

pJeueefle ceef│e oeęCe: ceove-ke└ove-Deveue:

njleg leled GHeeefnle-efJeke└ejced~ ~7~

Fefle «eýgue«eeýgHeýg«eeę cegjJewefjCees

jeefOeke└eceefOeJe«evepeeleced~

pe│eefle HeodceeJeleerjceCepe│eosJeke└efJe-

ceeefveveerpevepeefveleMeeleced~ ~8~

Fefle «eýgue-«eeýg-Heýg-«eeę cegj-JewefjCe:

jeefOeke└eced DeefOe Je«eve-peeleced~

pe│eefle pe│eosJe-ke└efJe-Yeejleer-Yetef<eleced

ceeefveveer-peve-peefvele-Meeleced~ ~8~

Heefjnj ke=└leele╣s Me╣eb lJe│ee meleleb Ieve-

mlevepeIeve│eeššČe└evles mJeevles HejeveJeke└eefMeefve~

efJeMeefle efJeleveesjv│ees Oev│ees ve ke└esšefHe ceceevlejb

mleveYejHejerjcYeejcYes efJeOesefn efJeOes│eleeced~ ~2~

Heefjnj ke=└le-Deele*kes└-Me*ke└eced lJe│ee meleleced Ieve-

mleve-peIeve│ee DeeČe└evles mJeevles Hej-DeveJeke└eefMeefve~

efJeMeefle efJelevees: Dev│e: Iev│e: ve ke└: DeefHe cece Devlejced

mleve-Yej-HejerjcYe-Deejcces efJeOesefn efJeOes│eleeced~ ~2~

J│eLe│eefle Je=Lee ceewveb leefvJe! ĎeHe_«e│e He_«eceb

leęefCe! ceOegjeueeHewmleeHeb efJeveeso│e óef<ýefYe:

megcegefKe! efJecegKeerYeeJeb leeJeefotceg_«e ve Jeße│e ceeb

mJe│eceefleMe│eefmveiOees cegiOes! efĎe│eesšncegHeefmLele:~ ~3~

J│eLe│eefle Je=Lee ceewveced leefvJe ĎeHeße│e Heßececed

leęefCe ceOegj-DeeueeHew: leeHeced efJeveeso│e óefńefYe:~

meg-cegefKe efJecegKeerYeeJeced leeJeled efJecegße ve Jeße│e~

mJe│eced DeefleMe│e-efmveiOe: cegiOes efĎe│e: Denced GHeefmLele:~ ~5~

yevOegke└đegefleyeevOeJeesš│eceOej: efmveiOees ceOegke└«ÝefJe-

iee&C[ «eefC[! «eke└eefmle veerueveefueveŮeercees«eveb uees«eveced~

veemeešYeesefle efleueĎemegveHeoJeeR keg└voeYeoefvle! efĎe│es!

Ďee│emlJevcegKemesJe│ee efJepe│eles efJeŮJeb me Heg<Hee│egOe:~ ~4~

yevOetke└-đegefle-yeevOeJe: De│eced DeOej: efmveiOe: ceOetke└-ÝefJe:

ieC[: «eefC[ «eke└eefmle veerue-veefueve-Ůeer-cees«eveced uees«eveced~

veemee DeY│esefle efleue-Ďemegve-HeoJeerced keg└vo-DeeYe-oefvle efĎe│es

Ďee│e: lJeled-cegKe-meske╠│ee efJepe│eles efJeŮJeced me Heg<He-Dee│egOe:~ ~6~

óMeew leJe ceoeuemes Jeoveefcevogcel│eemHeoced

ieeflepe&ve ceveesjcee efJeOeglejcYecetęot│eced~

jeflemleJe ke└ueeJeleer ęef«ejef«e$euesKes Ye┤gJeew-

Denes efJeyegOe│eewJeleb Jenefme leefvJe! He=LJeerielee~ ~5~

óMeew leJe ceoeuemes Jeoveced Fvogceefle DeemHeoced

ieefle: peve-ceveesjcee efJeefpele-jcYeced Tę-ot│eced~

jefle: leJe ke└ueeJeleer ęef«ej-ef«e$e-uesKes Ye┤gJeew

Denes efJeyegOe-│eewJeleced Jenefme leefvJe He=LJeer-ielee~ ~7~

Fefle ŮeerieerleieesefJevos ceneke└eJ│es pe│eosJeke=└leew ceeefveveerJeCe&ves

«elegj«elegYeg&pees veece oMecemeie&:~ ~10~

 

megef«ejcevegve│esve ĎeerCeef│elJee ce=iee#eeR

ieleJeefle ke=└leJesMes kes└MeJes keg└_peMe││eeced~

jef«eleęef«ejYet<eeb ╬ef<ýcees<es Ďeoes<es

mHeg└jefle efvejJemeeoeb ke└eefHe jeOeeb peieeo~ ~1~

meg-ef«ejced Devegve│esve ĎeerCeef│elJee ce=ie-De#eerced

ieleJeefle ke=└le-JesMes kes└MeJes keg└íe-Me││eeced~

jef«ele-ęef«ej-Yet<eeced óefń-cees<es Ďe-oes<es

mHeg└jefle efve: DeJemeeoeced ke└e DeefHe jeOeeced peieeo~ ~1~

efJejef«ele«eeýgJe«evej«eveb «ejCes jef«eleĎeefCeHeeleced~

mecĎeefle ce_pegueJe_peguemeerceefve kes└efueMe│eveceveg│eeleced~

efJejef«ele-«eeýg-Je«eve-j«eveced «ejCes jef«ele-ĎeefCeHeeleced~

mecĎeefle ce_pegue-Je_pegue-meerceefve kes└efue-Me│eveced Deveg│eeleced~ ~1~

cegiOes! ceOegceLevecevegielecevegmej jeefOekes└!

~Oe┤JeHeoefceoced~ ~1~

 

IevepeIevemleveYeejYejs! ojcevLej«ejCeefJenejced~

cegKeefjleceefCece_peerjcegHewefn efJeOesefn cejeueefJeke└ejced~ ~2~

Ieve-peIeve-mleve-Yeej-Yejs oj-cevLej-«ejCe-efJenejced~

cegKeefjle-ceefCe-ce_peerjced GHewefn efJeOesefn cejeue-efJeke└ejced~ ~2~

Me=Ceg jceCeer│elejb leęCeerpeveceesnveceOegefjHegjeJeced~

keg└megceMejemeveMeemeveyeefvoefve efHeke└efveke└js Yepe YeeJeced~ ~3~

Ů=Ceg jceCeer│elejced leęCeer-peve-ceesnve-ceOeg-efjHeg-jeJeced~

keg└megce-Mej-Deemeve-Meemeve-yeefvoefve efHeke└-efveke└js Yepe YeeJeced~ ~3~

Deefveuelejueefke└meue│eefveke└jsCe ke└jsCe ueleeefvekeg└jcyeced~

ĎesjCeefceJe ke└jYeesę! ke└jesefle ieefleb Ďeefle ceg_«e efJeuecyeced~ ~4~

Deefveue-lejue-efke└meue│e-efveke└jsCe ke└jsCe uelee-efvekeg└jcyeced~

ĎesjCeced FJe ke└jYe-Tę ke└jesefle ieefleced Ďeefle ceg_«e efJeuecyeced~ ~4~

mHeg└efjleceve*dielej*dieJeMeeefoJe metef«elenefjHeefjjcYeced~

He=«Ý ceveesnjnejefJeceuepeueOeejcecegb keg└«ekeg└cYeced~ ~5~

mHeg└efjleced Deve▓-lej▓-JeMeeled FJe metef«ele nefj-HeefjjcYeced~

He=«Ý ceveesnj-nej-efJeceue-peueOeejced Decegced keg└«e-keg└cYeced~ ~5~

DeefOeieleceefKeuemeKeerefYeefjob leJe JeHegjefHe jeflejCemeppeced~

«eefC[ jefCelejMeveejJeef[efC[ceceefYemej mejmeceueppeced~ ~6~

DeefOeieleced DeefKeue-meKeerefYe: Foced leJe JeHeg: DeefHe jefle-jCe-meppeced~

«eefC[ jefCele-jMevee-Ke-ef[efC[ceced DeefYemej me-jmeced Deueppeced~ ~6~

mcejMejmegYeieveKesve meKeerceJeuecy│e ke└jsCe meueerueced~

«eueJeue│eke╠JeefCelewjJeyeesOe│e njceefHe efvepeieefle Meerueced~ ~7~

mcej-Mej-megYeie-veKesve meKeerced DeJeuecy│e ke└jsCe me-ueerueced~

«eue-Jeue│e-ke└efCelew DeJeyeesOe│e nefjced DeefHe efvepe-ieefle-Meerueced~ ~7~

Ůeerpe│eosJeYeefCeleceOejerke=└lenejcegoeefmeleJeececed~

nefjefJeefveefnlecevemeeceefOeefle leg ke└C■leýerceefJejececed~ ~8~

Ůeerpe│eosJe-YeefCeleced DeOejerke=└le-nejced Goefmele-Jeececed~

nefj-efJeefveefnle-cevemeeced DeefOeefle leg ke└C■-leýerced DeefJejececed~ ~8~

mee ceeb ŕ#│eefle Je#│eefle efĎe│eke└Leeb Ďel│e*dieceeefue*dievew:

Ďeerefleb │eem│eefle jbm│eles meefKe! meceeiel│esefle ef«evleekeg└ue:~

me lJeeb HeM│eefle JesHeles Hegueke└│el│eevevoefle efmJeđeefle

Ďel│egodie«Ýefle cet«Ý&efle efmLejlece:Heg_pes efvekeg└_pes efĎe│e:~ ~2~

mee ceeced ŕ#│eefle Je#│eefle efĎe│e-ke└Leeced Ďel│e▓ced Deeefue▓vew:

Ďeerefleced │em│eefle jbm│eles meefKe meceeiel│e Fefle ef«evlee-Deekeg└ue:~

me lJeeced HeM│eefle JesHeles Hegueke└│eefle Deevevoefle efmJeđeefle

Ďeefle-Godie«Ýefle cet«Ý&efle efmLejlece: Hegíes efvekeg└íes efĎe│e:~ ~2~

De#Ceesefve&ef#eHeo_peveb ŮeJeCe│eesmleeefHe«Ý ieg«ÝeJeueeR

cetefOve& M│eecemejespeoece keg└«e│ees: ke└mlegefjke└eHe$eke└ced~

Oetlee&veeceefYemeejmebYe┤cepeg<eeb efJe<Jeeef*dvekeg└_pes meefKe~

OJeevleb veerueefve«eesue«eeę megóMeeb Ďel│e*dieceeefue*dieefle~ ~3~

De#Cees: efveef#eHeled Deíeveced ŮeJeCe│ees: leeefHe«Ý-ieg«Ý-DeeJeefueced

cetefOve& M│eece-mejespe-oece keg└«e│ees: ke└mletefjke└e-He$eke└ced~

Oetlee&veeced DeefYemeej-mebYe┤ce-peg<eeced efJe<Je* efvekeg└íes meefKe

OJeevleced veerue-efve«eesue-«eeę meg-óMeeced Ďeefle-De▓ced Deeefue▓efle~ ~3~

ke└eMceerjieewjJeHeg<eeceefYemeeefjke└eCee-

ceeyeÎjsKeceefYelees ęef«ece_pejerefYe:~

Sle╩eceeueoueveerueleceb leefcem$eb

lelĎescensceefveke└<eesHeueleeb leveesefle~ ~4~

ke└eMceerj-ieewj-JeHeg<eeced DeefYemeeefjke└eCeeced

Deeyeot-jsKeced DeefYele: ceefCe-ceíejerefYe:~

Sleled leceeue-oue-veerue-lececed leefcem$eced

leled-Ďesce-nsce-efveke└<e-GHeueleeced leveesefle~ ~4~

nejeJeueerlejueke└e_«eveke└eef_«eoece-

kes└│etj ke└*dke└CeceefCeđegefleoerefHelem│e~

otejs efvekeg└_peefveue│em│e nefjb efvejer#│e

Je┤er[eJeleerceLe meKeerefce│eefcel│egJee«e~ ~5~

nej-DeeJeueer-lejue-ke└eßeve-ke└eefße-oece-

kes└│etj-ke└*dke└Ce-ceefCe-đegefle-oerefHelem│e~

otejs efvekeg└íe-efveue│em│e nefjced efvejer#│e

Je┤er[eJeleerced DeLe meKeer efvepeieeo jeOeeced~ ~1~

ce_peglejkeg└_peleuekes└efuemeoves~

efJeueme jeflejYemenefmeleJeoves~

ĎeefJeMe jeOes! ceOeJemeceerHeefcen~

~ Oe┤gJeHeoefceoced~ ~1~

ce_peg-lej-keg└íe-leue-kes└efue-meoves

efJeueme jefle-jYeme-nefmele-Jeoves~ ~1~

veJeYeJeoMeeske└oueMe│evemeejs

efJeueme keg└«eke└ueMelejuenejs!

ĎeefJeMe jeOes! ceeOeJemeceerHeefcen~ ~2~

veJe-YeJeled-DeMeeske└-oue-Me│eve-meejs

efJeueme keg└«e-ke└ueMe-lejue-nejs~ ~2~

keg└megce«e│ejef«eleMegef«eJeemeiesns~

efJeueme keg└megcemegkeg└ceejosns

ĎeefJeMe jeOes! ceeOeJemeceerHeefcen~ ~3~

keg└megce-«e│e-jef«ele-Megef«e-Jeeme-iesns~

efJeueme keg└megce-meg-keg└ceej-osns~ ~3~

«eueceue│eJeveHeJevemegjefYeMeerles~

efJeueme jmeJeefueleueefueleieerles~

ĎeefJeMe jeOes! ceeOeJemeceerHeefcen~ ~4~

«eue-ceue│e-HeJeve megjefYe-Meerles~

efJeueme ceove-Mej-efveke└j-Yeerles~ ~4~

efJeleleyengJeefuueveJeHeuueJeIeves~

efJeueme ef«ejceuemeHeervepeIeves!

ĎeefJeMe jeOes! ceeOeJemeceerHeefcen~ ~5~

efJelele-yeng-Jeefuue-veJe-HeuueJe-Ieves

efJeueme ef«ejced Deueme-Heerve-peIeves~ ~5~

ceOegcegefoleceOegHekeg└ueke└efuelejeJes~

efJeueme ceoveMejjYemeYeeJes!

ĎeefJeMe jeOes! ceeOeJemeceerHeefcen~ ~6~

ceOeg-efceefuele-ceOegHe-keg└ue-ke└efuele-jeJes~

efJeueme ceove-jYeme-jme-YeeJes~ ~6~

ceOeglejueefHeke└efveke└jefveveocegKejs~

efJeueme oMeveęef«eęef«ejefMeKejs!

ĎeefJeMe jeOes! ceeOeJemeceerHeefcen~ ~7~

ceOeg-lejue-efHeke└-efveke└j-efveveo-cegKejs

efJeueme oMeve-ęef«e-ęef«ej-efMeKejs~ ~7~

efJeefnleHeodceeJeleermegKemeceepes~

keg└ę cegjejs! ce*dieueMeleeefve

YeCeefle pe│eosJeke└efJejepejepes~

ĎeefJeMe jeOes! ceeOeJemeceerHeefcen~ ~8~

efJeefnle-HeĘeeJeleer-megKe-meceepes~

YeCeefle pe│eosJe-ke└efJe-jepejepes~ ~8~

lJeeb ef«e╩esve ef«ejb JenVe│eceefleŮeevlees Ye=Meb leeefHele:

ke└voHesCe «e Heelegefce«Ýefle megOeemebyeeOe efyecyeeOejced~

Dem│ee*dieb leoue*dkeg└ę #eCeefcen Ye┤g#esHeue#ceerueJe-

Če└erlees oeme FJeesHemesefJeleHeoecYeespes keg└le: mebYe┤ce:~ ~6~

lJeeced ef«e╩esve ef«ejced Jenved De│ece Deefle-Ůeevle: Ye=Meced leeefHele:

keb└oHexCe «e Heelegced F«Ýefle megOee-mecyeeOe-efyecye-DeOejced~

Dem│e De*ke└ced leled Deue*dkeg└ę #eCeced Fn Ye┤g-#esHe-ue#ceer-ueJe-

$leerle: oeme FJe GHemesefJele Heo-DecYeespes ke└gle: mecYe┤ce:~ ~2~

mee memeeOJememeevevob ieesefJevos ueesueuees«evee~

efme_peeveceb_pegce_peerjb ĎeefJeJesMe efveJesMeveced~ ~7~

mee me-meeOJeme-me-Deevevoced ieesefJevos ueesue-uees«evee~

efmeíeevee ce_peg-ce_peerjced ĎeefJeJesMe efveJesMeveced~ ~1~

Jeje[erjeiesCe ieer│eles~

jeOeeJeoveefJeueeske└veefJeke└efmeleefJeefJeOeefJeke└ejefJeYe*dieced~

peueefveefOeefceJe efJeOegceC[ueoMe&velejefueleleg*dielej*dieced~

jeOee-Jeove-efJeueeske└ve-efJeke└efmele-efJeefJeOe÷efJeke└ej-efJeYe▓ced~

peue-efveefOeced FJe efJeOeg-ceC[ue-oMe&ve-lejefuele-leg▓-lej▓ced~ ~1~

nefjceske└jmeb ef«ejceefYeueef<eleefJeueemeb

mee ooMe& iegęn<e&JeMebJeoJeoveceve▓efveJeemebced

~Oe┤gJeHeoefceoced~ ~1~

nejceceuelejleejcegjefme oOeleb Heefjueefcyeleotjced~

mHeg└ýlejHes└veke└ocyeke└jefcyeleefceJe │ecegveepeueHetjced~ ~2~

nejced Deceue-lej-leejced Gjefme oOeleced Heefjueefcyele-otjced~

mHeg└ýlej-Hes└ve-ke└oc ye-ke└jefcyeleced FJe │ecegvee-peue-Hetjced~ ~2~

M│eeceuece=ogueke└uesJejceC[veceefOeieleieewjogket└ueced~

veerueveefueveefceJe HeerleHejeieHeýueYejJeueef│elecetueced~ ~3~

M│eeceue-ce=ogue-ke└uesJej-ceC[veced DeefOeiele-ieewj-ogket└ueced~

veerue-veefueveced FJe Heerle-Hejeie-Heýue-Yej-yeueef│ele-cetueced~ ~3~

lejueóie_«eue«eueveceveesnjJeovepeefvelejeflejeieced~

mHeg└ýke└ceueesojKesefueleKe_peve│egieefceJe Mejefo le[eieced~ ~4~

lejue-óked└-Deßeue-«eueve-ceveesnj-Jeove-peefveve-jefle÷jeieced~

mHeg└ý-ke└ceue-Goj-Kesefuele-Keíeve-│egieced FJe Mejefo le[eieced~ ~4~

Jeoveke└ceueHeefjMeerueveefceefueleefceefnjmecekeg└C[ueMeesYeced~

efmceleęef«ekeg└megce meceguueefmeleeOejHeuueJeke=└lejefleueesYeced~ ~5~

Jeove-ke└ceue-HeefjMeerueve-ceerefuele-efceefnj-mece-keg└C[ue-MeesYeced~

efmcele-ęef«e-ęef«ej-meceguueefmele-DeOej-HeuueJe-ke=└le-jefle-ueesYeced~ ~5~

MeefMeefke└jCe«ÝgefjleesojpeueOejmegvojmekeg└megcemegkes└Meced~

efleefcejesefoleefJeOegceC[ueefvece&ueceue│epeefleueke└efveJesMeced~ ~6~

MeefMe-efke└jCe-««egefjle-Goj-peue-Oej-megvoj-keg└megce-megkes└Meced~

efleefcej-Gefole-efJeOeg-ceC[ue-efvece&ue-ceue│e-pe-efleueke└-efveJesMeced~ ~6~

efJeHegueHegueke└Yejovlegefjleb jeflekes└efueke└ueeefYejOeerjced~

ceefCeieCeefke└jCemecetnmecegppJeueYet<eCemegYeieMejerjced~ ~7~

efJeHegue-Hegueke└-Yej-ovlegefjleced jefle-kes└efue-ke└ueeefYe: DeOeerjced~

ceefCe-ieCe-efke└jCe-mecetn-mecegppJeue-Yet<eCe-megYeie-Mejerjced~ ~7~

Ůeerpe│eosJeYeefCeleefJeYeJeefotiegCeerke=└leYet<eCeYeejced~

ĎeCecele ╦efo megef«ejb efJeefveOee│e nefjb megke=└leeso│emeejced~ ~8~

Ůeer-pe│eosJe-YeefCele-efJeYeJe-efotiegCeerke=└le-Yet<eCe-Yeejced~

ĎeCecele ╦efo ĎeefCeOee│e nefjced meg-ef«ejced megke=└le-Go│e-meejced~ ~8~

DeefleČe└c│eeHee*dieb ŮeJeCeHeLeHe│e&vleieceve-

Ďe│eemesvesJee#Ceesmlejuelejleejb Heeflele│ees:~

FoeveeR jeOee│ee: efĎe│elecemeceeueeske└mece│es

HeHeele mJesoecyegĎemej FJe n<ee&Ůegefveke└j:~ ~8~

Deefle$ke└c│e DeHee▓ced ŮeJeCe-HeLe-He│e&vle-ieceve-

Ďe│eemesve FJe De#Cees: lejuelej-leejced Heeflele│ees:~

Foeveerced jeOee│ee: efĎe│elece-meceeueeske└-mece│es

HeHesle mJeso-Decyeg-Ďemej FJe n<e&-DeŮeg-efveke└j:~ ~2~

Yepevl│eemleuHeevleb ke=└leke└Heýke└C[tefleefHeefnle-

efmceleb │eeles iesneodJeefnjJeefnleeueerHeefjpeves~

efĎe│eem│eb HeM│evl│ee: mcejMejmeceeket└lemegYeieb

meueppee ueppeeefHe J│eieceefoJe otjb ce=ieóMe:~ ~9~

Yepevl│ee: leuHe-Devleced ke=└le-ke└Heý-ke└C[tefle-efHeefnle-

efmceleced │eeles iesneled yeefn: DeJeefnle Deeueer-Heefjpeves~

efĎe│e-Deem│eced HeM│evl│ee: mcej-Mej-JeMe-Deeket└le-megYeieced

meueppee ueppee DeefHe J│eieceled FJe otjced ce=ieóMe:~ ~3~

Fefle ŮeerieerleieesefJevos ceneke└eJ│es meevevoieesefJevoes

veecewke└eoMemeie&:~ ~11~

 

ieleJeefle meKeerye=vosšcevo$eHeeYejefveYe&j-

mcejMejJeMeeket└lemHe└erleefmcelemveefHeleeOejeced~

mejmecevemeb ╬<ýdJee jeOeeb cegngve&JeHeuueJe-

ĎemeJeMe│eves efveef#eHlee#eercegJee«e nefj: efĎe│eced~ ~1~

ieleJeefle meKeer-Je=vos cevo-$eHee-Yej-efveYe&j:

mcej-Mej-JeMe-Deeket└le-mHe└erle-efmcele-mveefHele-DeOejeced~

mejme-cevemeced óńJee jeOeeced cegng: veJe-HeuueJe-

ĎemeJe-Me│eves efveef#eHle-De#eerced GJee«e nefj: efĎe│eeced~ ~1~

efke└meue│eMe│eveleues keg└ę ke└eefceefve! «ejCeveefueveefJeefveJesMeced~

leJe HeoHeuueJeJewefjHejeYeJeefceocevegYeJeleg megJesMeced~

efke└meue│e-Me│eve-leues keg└ę ke└eefceefve «ejCe÷veefueve-efJeefveJesMeced~

leJe Heo-HeuueJe-Jeewefj-HejeYeJeced Foced DevegYeJeleg megJesMeced~ ~1~

#eCeceOegvee veeje│eCecevegielecevegMej ceeefOekes└

~Oe┤gJeHeoefceoced~ ~1~

ke└jke└ceuesve ke└jesefce «ejCecenceeieefceleeefme efJeotjced~

#eCecegHekeg└ę Me│eveesHeefj ceeefceJe vetHegjcevegieefleMetjced~ ~2~

ke└j-ke└ceuesve ke└jesefce «ejCe-cenced Deeieefcelee Deefme efJeotjced~

#eCeced GHekeg└ę Me│eve-GHeefj ceeced FJe vetHegjced Devegieefle-Metjced~ ~2~

JeovemegOeeefveefOeieefuelecece=leefceJe j«e│e Je«evecevegket└ueced~

efJejnefceJeeHeve│eeefce He│eesOejjesOeke└cegjefme ogket└ueced~ ~3~

Jeove-megOee-efveefOe-ieefueleced Dece=leced FJe j«e│e Je«eveced Devegket└ueced~

efJejnced FJe DeHeve│eeefce He│eesOej-jesOeke└ced Gjefme ogket└ueced~ ~3~

efĎe│eHeefjjcYeCejYemeJeefueleefceJe Hegueefke└leceefleogjJeeHeced~

ceogjefme keg└«eke└ueMeb efJeefveJesMe│e Mes<e│e ceveefmepeleeHeced~ ~4~

efĎe│e-HeefjjcYeCe-jYeme-Jeefueleced FJe Hegueefke└leced Deefle-og:-DeJeeHeced~

celed-Gjefme keg└«e-ke└ueMeced efJeefveJesMe│e Mees<e│e ceveefmepe-leeHeced~ ~4~

DeOejmegOeejmecegHeve│e YeeefJeefve peerJe│e ce=leefceJe oemeced~

lJeef│e efJeefveefnlecevemeb efJejneveueoiOeJeHeg<eceefJeueemeced~ ~5~

DeOej-megOee-jmeced GHeve│e Yeeefceefve peerJe│e ce=leced FJe oemeced~

lJeef│e efJeefveefnle-cevemeced efJejn-Deveue-oiOe-JeHeg<eced De-efJeueemeced~ ~5~

MeefMecegefKe! cegKej│e ceefCejmevee iegCecevegiegCeke└C■efveveeoced~

Ůegefle│egieues efHeke└ęleefJeke└ues cece Mece│e ef«ejeoJemeeoced~ ~6~

MeefMe-cegefKe cegKej│e ceefCe-jMevee-iegCeced DevegiegCe-ke└C■-efveoeveced~

cece Ůegefle-│egiegues efHeke└-jJe-efJeke└ues Mece│e ef«ejeled DeJemeeoced~ ~6~

ceeceefleefJeHe└ueę<ee efJeke└ueerke=└leceJeueesefke└legceOegvesoced~

ueefppeleefceJe ve│eveb leJe efJejceefle me=pemeer jefleKesoced~ ~7~

ceeced Deefle-efJeHe└ue-ę<ee efJeke└ueerke=└leced DeJeueesefke└legced DeOegvee Foced~

ueefppeleced FJe ve│eveced leJe efJejceefle me=peefme Je=Lee jefle-Kesoced~ ~7~

Ůeerpe│eosJeYeefCeleefceocevegHeoefveieefoleceOegefjHegceesoced~

peve│eleg jefmeke└peves<eg ceveesjcejeflejmeYeeJeefJeveesoced~ ~8~

Ůeer-pe│eosJe-ke└Jes: Foced DevegHeo-efveieefole-ceOeg-efjHeg-ceesoced~

peve│eleg jefmeke└-peves<eg cevees-jce-jefle-jme-YeeJe-efJeveesoced~ ~8~

Ďel│egn: Hegueke└e*dkeg└jsCe efveefye[eMues<es efveces<esCe «e

Če└er[eket└leefJeueesefke└lesšOejmegOeeHeeves ke└Leekes└efueYeer~

DeevevoeefOeiecesve cevceLeke└uee│egÎsšefHe │eefmceVeYet-

ogodYeg╩e: me le│eesye&YetJe ueefueleejcYe: efĎe│ebYeeJegke└:~ ~2~

Ďel│etn: Hegueke└-De*dkeg└jsCe efveefye[-DeeŮues<es efveces<esCe «e

Če└er[e-Deeket└le-efJeueesefke└les DeOej-megOee-Heeves ke└Lee-kes└efueefYe:~

Deevevo-DeefOeiecesve cevceLe-ke└uee-│egots DeefHe │eefmceved DeYetled

GotYele: me le│ees: yeYetJe megjle-DeejcYe: efĎe│eb-YeeJegke└:~ ~2~

oesY│eeą meb│eefcele: He│eesOejYejsCeeHeeref[le: HeeefCepew-

jeefJeÎes oMevew: #eleeOejHegý: ŮeesefCeleýsveenle:~

nmlesveeveefcele: ke└«esšOejscemegOee m│evosve mecceesefnle:~

ke└evle: ke└eceefHe le=efHleceeHe leones ke└ecem│e Jeecee ieefle:~ ~3~

oesc│ee&ced meb│eeefcele: He│eesOej-YejsCe DeeHeeref[le: HeeefCe-pew:

DeeefJeo>t: oMevew: #ele-DeOej-Hegý: ŮeesCeerleýsve Deenle:~

nmlesve Deeveefcele: ke└«es DeOej-ceOeg-m│evosve mecceesefnle:

ke└evle: ke└eced DeefHe le=efHleced DeeHeleled Denes ke└ecem│e Jeecee ieefle:~ ~3~

Jeecee▓ss jeflekes└efueme*dkeg└uejCeejcYes le│ee meenme-

Ďee│eb ke└evlepe│ee│e efke└ef_«eogHeefj ĎeejefcYe │elmebYe┤ceeled~

efve<Hevoe peIevemLeueer efMeefLeefuelee oesJe&efuueęlke└efcHeleb

Je#ees ceerefueleceef#e Heewę<ejme: m$eerHeeb keg└le: efmeodO│eefle ~ ~4~

Jeece-De▓s jefle-kes└efue-me*keg└ue-jCe-DeejcYes le│ee meenme-

Ďee│eced ke└evle-pe│ee│e efke└efßeled GHeefj ĎeejefcYe │eled mecYe┤ceeled~

efve<Hevoe peIeve-mLeueer efMeefLeefuelee oes: Jeefuue: Glke└efcHeleced

Je#e: ceerefueleced Deef#e Heewę<e-jme: m$eerCeeced keg└le: efmeJ│eefle~ ~4~

lem│ee: HeeýueHeeefCepeebefke└lecegjes efveŕeke└<ee│es óMeew

efveOeg&leesšOejMeesefCecee efJeuegefuele: m$emlem$epees cetOe&pee:~

ke└e_«eeroece ojMueLee_«eueefceefle Ďeeleefve&Keelewó&Mees-

jsefYe: ke└eceMejwmleoodYeglecenesHel│egce&ve: ke└erefueleced~ ~5~

lem│ee: Heeýue-HeeefCepe-Debefke└leced Gj: efveŕe-ke└<ee│es óMeew

efveOet&le: DeOej-MeesefCecee efJeuegefuele-m$emle-m$epe: cetOe&-pee:~

ke└eßeer-oece-oj-ŮueLe-Deßeueced Fefle: Ďeele: efveKeelew: óMees:

SefYe: ke└ece-Mejw: leled DeodYegleced Denes Hel│eg: ceve: ke└erefueleced~ ~5~

lJeeceĎeeH│e ceef│e mJe│ecJejHejeb #eerjesoleerjesojs

Mebkes└ megvoefj ke└eueket└ýceefHeJevcet{es ce=[eveerHeefle:~

FlLeb HetJe&ke└LeeefYejv│ecevemees efJeef#eH│e Jeeceeßeueb

jeOee│ee: mleveke└esjke└esHeefj uemeVes$ees nefj: Heeleg Je:~ ~6~

lJeeced De-ĎeeH│e ceef│e mJe│eb-Jej-Hejeced #eerj-Go-leerj-Gojs

Mebkes└ megvoefj ke└euekeg└ýced DeefHeyeled cet{: ce=[eveer-Heefle:~

FlLeced HetJe&-ke└LeeefYe: Dev│e-cevemee efJeef#eH│e Jeece-Deßeueced

jeOee│ee: mleve-ke└esjke└-GHeefj uemeled-ves$e: nefj: Heeleg Je:~ ~6~

J│eeueesue: kes└MeHeeMemlejefueleceuekew└: mJesoueesueew ke└Heesueew

mHeńe ońeOejŮeer: keg└«eke└uejeę«ee neefjlee nej│eefń:~

ke└eßeer ke└eefßeotleeMee mlevepeIeveHeob HeeefCevee«Ýeđe međe:

HeM│evleer me$eHee mee leoefHe efJeuegefuelee cegiOeke└eefvleefOe&veesefle~ ~7~

J│eeueesue: kes└Me-HeeMe: lejefueleced Deuekew└: mJeso-ueesueew ke└Heesueew

mHeńe ońe DeOej-Ůeer: keg└«e-ke└ueMe-ę«ee neefjlee nej-│eefń:~

ke└eßeer ke└eefßeled iele-DeeMee mleve-peIeve-Heoced HeeefCevee Dee«Ýeđe međe:

HeM│evleer me-$eHee mee leled DeefHe efJe-uegefuelee cegiOe-ke└eefvle: efOeveesefle~ ~7~

F&<evceerefuele╬efńcegiOeefJeue melceerlke└ejOeejeJeMeeled

DeJ│elke└ekeg└uekes└efueke└ekeg└efJeke└me╬vleebMegOeewleeOejced~

MeevlemleyOeHe│eesOejb Ye=MeHeefj<Je▓elkeg└j▓er╬Mees

n<eexlke└<e&efJeceglke└efve:menleveesOe&v│ees Oe│el│eeveveced~ ~8~

F&<eled-ceerefuele-óefń-cegiOe-efJeuemeled-meerlke└ej-OeejeJeMeeled

DeJ│elke└-Deekeg└ue-kes└efue-ke└ekeg└-efJeke└meled-ovle-DebMeg-Oeewle-DeOejced~

Meevle-mleyOe-He│eesOejced Ye=Me-Heefj<Je▓eled keg└j▓er-óMe:

n<e&-Glke└<e&-efJeceglke└-efve:men-levees: Oev│e: Oe│eefle Deeveveced~ ~8~

Fefle «e menmee Ďeerleb megjleevles ceeefveleeefleefKeVee▓er~

jeOee peieeo meeojefceoceevevosve ieesefJevoce~ ~9~

Fefle «e menmee Ďeerleced meg-jle-Devles ceeefvele Deefle-efKeVe-De▓er

jeOee peieeo meeojced Foced Deevevosve ieesefJevoced~ ~9~

DeLe efveie&leyeeOee mee jeOee mJeeOeerveYele=&ke└e~

efvepeieeo jefleke╠ueevleb ke└evleb ceC[veJee_Ý│ee~ ~1~

DeLe efveie&le-yeeOee mee jeOee mJeeOeerveYele=&ke└e~

efvepeieeo jefle-ke╠ueevleced ke└evleced ceC[ve-Jee_Ý│ee~ ~1~

efvepeieeo mee │eogvevoves Če└er[efle ╦o│eevevoves~ ~Oe┤g~

keg└ę │eogvevove! «evoveefMeefMejlejsCe ke└jsCe He│eesOejs~

ce=ieceoHe$eke└ce$e ceveesYeJece*dieueke└ueMemenesojs~

efvepeieeo mee │eog-vevoves Če└er[efle ╦o│e-Deevevoves~

keg└ę │eog-vevove «evove-efMeefMej-lejCes ke└jsCe He│eesOejs~

ce=ie-ceo-He$eke└ced De$e ceveesYeJe-ce▓ue-ke└ueMe-menesojs~ ~1~

efvepeieeo mee │eogvevoves Če└er[efle ╦o│eevevoves~

~Oe┤gJeHeoefceoced~ ~2~

 

Deefuekeg└ueie_peveme_pevekeb└ jeflevee│eke└mee│eke└cees«eves~

lJeoOej«egcyeve ueefcyeleke└ppeuecegppJeue│e efĎe│e! uees«eves! ~2~

Deefue-keg└ue-ieíeve-meíeveke└ced jefle-vee│eke└-mee│eke└-cees«eves~

lJeled-DeOej-«egcyeve-ueefcyele-ke└ppeueced GppJeue│e efĎe│e-uees«eves~ ~2~

ve│evekeg└j▓lej▓efJeueemeefvejesOeke└js ŮegefleceC[ues~

ceveefmepeHeeMeefJeueemeOejs MegYeJesMe! efveJesMe│e keg└C[ues~ ~3~

ve│eve-keg└j▓-lej▓-efJeueeme-efvejesOe-ke└js Ůegefle-ceC[ues

ceveefme-pe-HeeMe-efJeueeme-Oejs MegYe-Jes<e- efveJesMe│e keg└C[ues~ ~3~

Ye┤cej«e│eb j«e│evlecegHeefj ęef«ejb megef«ejb cece meccegKes~

efpeleke└ceues efJeceues Heefjke└ce&│e vece&peveke└ceuekeb└ cegKes~ ~4~

Ye┤cej-«e│eced j«e│evleced GHeefj ę«eefjced megef«ejced cece meccegKes~

efpele-ke└ceues efJeceues Heefjke└ce&│e vece&-peveke└ced Deueke└ced cegKes~ ~4~

ce=ieceojmeJeefueleb ueefueleb keg└ę efleueke└ceefueke└jpeveerke└js~

efJeefnleke└ue╣ke└ueb ke└ceueeveve! efJeŮeefceleŮeceMeerke└js~ ~5~

ce=ie-ceo-jme-Jeefueleced ueefueleced keg└ę efleueke└ced Deefueke└ jpeveer-ke└js~

efJeefnle-ke└ue*dke└-ke└ueced ke└ceue-Deeveve-efJeŮeefcele-Ůece-Meerke└js~ ~5~

cece ęef«ejs ef«ekeg└js keg└ę ceeveo! ceveefmepeOJepe«eecejs~

jefleieefueles ueefueles keg└megceeefve efMeKeC[er efMeKeC[ke└[ecejs~ ~6~

cece ęef«ejs ef«ekeg└js keg└ę ceeve-o ceveefme-pe-OJepe-«eecejs

jefle-ieefueles ueefueles keg└megceeefve efMeKeefC[-efMeKeC[ke└-[ecejs~ ~6~

mejmeIeves peIeves cece MecyejoejCeJeejCeke└vojs~

ceefCejmevee JemeveeYejCeeefve MegYeeMe│e! Jeeme│e megvojs~ ~7~

mejme-Ieves peIeves cece Mecyej-oejCe-JeejCe-ke└vojs~

ceefCe-jMevee-Jemeve-DeeYejCeeefve MegYe-DeeMe│e Jeeme│e megvojs~ ~7~

Ůeerpe│eosJeJe«eefme MegYeos ╦o│eb meo│eb keg└ę ceC[ves~

nefj«ejCemcejCeece=leefveefce&leke└efueke└ueg<epJejKeCe[ves~ ~8~

Ůeer-pe│eosJe-Je«eefme MegYeos ╦o│eced me-o│eced keg└ę ceC[ves~

nefj-«ejCe-mcejCe-Dece=le-efveefce&le-ke└efue-ke└ueg<e-pJej-KeC[ves~ ~8~

j«e│e keg└«e│ees: He$eb ef«e$eb keg└ę<Je ke└Heesue│ees-

Ie&ý│e peIeves ke└e_«eer cegiOem$epeeke└yejerYejced~

ke└ue│e Jeue│e#esCeeR HeeCeew Heos keg└ę vetHegje-

efJeefle efveieefole: Ďeerle: HeerleecyejesšefHe leLeeke└jesled~ ~6~

j«e│e keg└«e│ees: He$eced ef«e$eced ke└ę<Je ke└Heesue│ees:

Ieý│e peIeves ke└eßeerced cegiOe-m$epe-ke└yejer-Yejced~

ke└ue│e Jeue│e-ŮesCeerced HeeCeew Heos keg└ę vetHegjew

Fefle efveieefole: Ďeerle: Heerle-Decyej: DeefHe leLee Deke└jesled~ ~2~

│eodieevOJe&ke└ueemeg ke└ewMeuecevegO│eeveb «e │eotw<CeJeb

│e«Ý=▓ejefJeJeske└le╩JeceefHe │elke└eJ│es<eg ueerueeef│eleced~

lelmeJeą pe│eosJeHeefC[leke└Jes: ke=└<Cewke└leeveelceve:

meevevoe: HeefjMeesOe│evleg megefOe│e: ŮeerieerleieesefJevole:~ ~7~

│eled ieeevOJe&-ke└ueemeg ke└ewMeueced DevegO│eeveced «e │eled Jew<CeJeced

│eled Me=▓ej-efJeJeske└-le╩Je-j«evee-ke└eJ│es<eg ueerueeef│eleced~

leled meJe&ced pe│eosJe-HeefC[le-ke└Jes: ke=└<Ce-Ske└-leeve-Deelceve:~

me-Deevevoe: HeefjMeesOe│evleg meg-efOe│e: Ůeer-ieerle-ieesefJevole:~ ~4~

meeOJeer ceeOJeerke└ef«evlee ve YeJeefle YeJele: Meke&└js! ke└ke&└Meeefme

ŕe#es! ŕ#│eefvle kes└ lJeecece=le! ce=leceefme #eerj! veerjb jmemles~

ceeke└vo Če└vo ke└evleeOej Oej ve legueeb ie«Ý │e«Ýefvle YeeJeb

│eeJe«Ýbieejmeejb MegYeefceJe pe│eosJem│e JewoiO│eJee«e~ ~8~

meeOJeer ceeOJeerke└-ef«evlee ve YeJeefle YeJele: Meke&└js ke└ke&└Mee Deefme

ŕe#es ŕ#│eefvle kes└ lJeeced Dece=le ce=leced Deefme #eerj veerjb jme: les~

ceeke└vo Če└vo ke└evlee-DeOej Oej ve legueeced ie«Ý │e«Ýefvle YeeJeced

│eeJeled Me=bieej-meejced MegYeced FJe pe│eosJem│e JewoiO│e-Jee«e:~ ~7~

Fefle ŮeerieerleieesefJevos ceneke└eJ│es │epeosJeke=└leew mJeeOeerveYele=ske└e

megĎeerleHeerleecyejes veece oteoMemeie&:~ ~12~

 

                                 

 

 

 
 
Home    l    Foundation    l    Geetagovinda    l    Sri Jayadev    l   Geetagovinda Songs    l    Kendubilwa

Photo Gallery    l    Sri Jagannath    l    Impact    l    Geetagovinda Seva    l    Contact Us      l    Mantras 

Collected by Madhumita Misra  Designed by Madhumita Misra & Amarendra Behera

Copyright ę 2008 - 2009 Jayadeva foundation Trust. All Rights Reserved.